Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Balans

In de voorbereidingen van de vernieuwingen van de BBV is geconstateerd dat het EMU-saldo en sturing hierop weinig aandacht krijgt door gemeenteraden. Omdat een overschrijding van het EMU-saldo als totale overheid consequenties heeft vindt met het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. Om decentrale overheden beter het EMU-saldo te ramen en te beheersen is in de nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven.
De geprognosticeerde balans hoeft niet dezelfde detailniveau te kennen als de balans die is voorgeschreven voor de jaarrekening. Van belang is dat vanuit de balans het EMU-saldo kan worden afgeleid.
Dit laatste, het bepalen van de EMU-saldo, wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vast en vlottende schuld. In de geprognosticeerde balans zijn deze onderdelen gemarkeerd.
Voorgeschreven is om alleen de geprognosticeerde balans voor het eerst jaar van deze begrotingsperiode te laten zien. Wij hebben ervoor gekozen om de geprognosticeerde balans over de gehele meerjarenperiode op te nemen. De belangrijkste onderdelen hebben we namelijk ook nodig voor andere onderdelen, het is dan ook een kleine moeite om de geprognosticeerde balans voor alle jaren uit de meerjarenperiode te laten zien.

bedragen * € 1 miljoen

rek.
ult ' 15

begr.
ult ' 16


ult ' 17


ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20

Activa

Investeringen (vaste activa)

400

400

414

429

438

426

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

Fva

35

30

27

25

22

19

- deelnemingen

Fva

6

5

5

4

3

2

- anderen

Fva

44

38

34

29

23

18

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Fva

13

12

12

11

11

10

Overige vaste activa

18

18

18

18

18

18

Voorraden:

- Grondexploitaties

391

370

360

344

316

293

- overige

0

0

0

0

0

0

Kortlopende vorderingen

Fvla

82

82

82

82

82

82

Liquide middelen

Fvla

27

12

12

12

12

12

Overlopende activa

Fvla

20

20

20

20

20

20

Totaal activa

1.035

987

983

973

945

900

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

54

55

67

80

95

114

- bestemmingsreserves

21

20

19

20

19

19

Voorzieningen

42

43

31

32

33

33

Schulden (langlopend en kortlopend)

FP

870

823

807

786

745

685

Overlopende passiva

FP

48

46

59

56

53

49

Totaal passiva

1.035

987

983

973

945

900

Als we de geprognosticeerde balans nader bekijken dan zien we dat de schuldpositie met € 185 miljoen daalt in de periode 2015 - 2020. Dit is een afname van meer dan 20%.
De reden dat de schuldpositie afneemt is dat de voorraad grondexploitatie met € 100 miljoen afneemt. Deze positie neemt af vanwege de verwachte verkopen in deze periode.
Een andere substantiële verandering is de toename van de algemene reserve van bijna € 50 miljoen in de periode.
Deze veranderingen hebben een positief effect op de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Emu-saldo

Hiervoor schreven we dat de geprognosticeerde balans in ieder geval voldoende detail moet bevatten om het EMU saldo te kunnen berekenen.
Het EMU-saldo is zeg maar het jaarsaldo op kasbasis en daarmee anders dan het saldo van onze programmabegroting. Dit saldo is namelijk gebaseerd op het lasten/baten stelsel.
De twee grootste verschillen doen zich voor bij de investeringen en mutaties in reserves:
In het kasstelsel worden investeringen in één keer ten laste van het jaarresultaat genomen. In het lasten/baten stelsel wordt jaarlijks een deel van de lasten genomen op basis van de economische gebruiksduur van de investeringen. Voor gebouwen is dit bijvoorbeeld 40 jaar.
Voor wat betreft de mutaties in reserve. In het lasten/baten stelsel zijn de onttrekkingen aan reserves baten en stortingen zijn lasten in de programmabegroting. Het kasstelsel kent geen mutaties in reserves.

De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid in landen jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit is het EMU-saldo.
Het Emu-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.
Om dit te benadrukken is in de nieuwe BBV opgenomen dat in de rekening en begroting inzicht moet worden gegeven in het EMU-saldo. Hiervoor is onderstaande tabel opgenomen.

bedragen * € 1 miljoen

begr.
ult ' 16


ult ' 17


ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20

1. Financiële vaste activa

Fva

12

9

9

9

10

2. Financiële vlottende activa

Fvla

15

0

0

0

0

3. Financiële passiva

FP

-50

-3

-24

-43

-65

Emu saldo

-23

6

-15

-34

-55

Totale lasten programmas

816

738

712

724

713

Emu saldo als % van de lasten

-3%

1%

-2%

-5%

-8%

Het EMU-saldo is berekend op basis van de geprognosticeerde balans. De mutaties in de financiële activa en passiva leiden tot een EMU-saldo. Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren overwegend negatief, uitzondering hierop is komend jaar.
Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. Reden hiervan is dat we verwachten dat de grondexploitaties een positieve kasstroom gaan opleveren. Deze positieve kasstroom zorgt ervoor dat we minder extern gaan lenen: de schuldpositie daalt.
Per saldo betekent dit dat we er van uitgaan dat de gemeente Nijmegen bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo.