Begroting 2017 - 2020
PCPortal

De nieuwe Woonvisie 2015-2020 geeft de kaders voor het woonbeleid. Centraal daarin staan de woningbouwopgave van circa 4.000 woningen tot 2020, de betaalbaarheid van het wonen, de verduurzaming van de woningvoorraad, en meer wonen met zorg en service.

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat groepen elkaar verdringen op de woningmarkt. Daarom kijken we integraal naar de groepen die moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning, zoals vergunninghouders, mensen met een zorgbehoefte en starters. De gewenste versnelling voor woningbouw in de Waalsprong en het Waalfront wordt vanuit diverse programma's ingekaderd en gefaciliteerd in nieuwe bestemmingsplannen en ambitiedocumenten voor projecten. Het herstel van de woningmarkt is hier een belangrijke motor. In de bestaande stad gaan we meer terughoudend met nieuwe ontwikkelingen om, maar staan positief tegenover zorgwoningen en betaalbare woningen. De versnelling in de productie is nog niet terug te zien in de aantallen opgeleverde woningen, maar wel in de kavelverkopen die eraan vooraf gaan. We maken meer tempo door een strategie waarbij meer locaties tegelijk naar voren worden gehaald om zo een breed en gedifferentieerd aanbod in de etalage te hebben. Hierdoor bouwen we aan toekomstbestendige en gemengde wijken. In de Waalsprong is de planprocedure voor Hof van Holland gestart. De Stelt Zuid, Woenderskamp en Vossenpels Noord komen vervolgens aan bod. Meer tempo wordt ook gemaakt in het Waalfront, de snelle afzet van het plandeel Koningsdaal illustreert de belangstelling voor deze locatie. Het woningbouwprogramma wordt geactualiseerd op basis van de uitkomsten van recent woningmarktonderzoek (WoON).  

De uitvoering van de diverse doelstellingen van de Woonvisie krijgt voor een groot deel zijn beslag in nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties die we in 2016 afronden. De herziene Woningwet geeft ons daarbij een steun in de rug: corporaties moeten naar redelijkheid bijdragen aan de doelstellingen van de Woonvisie. Huurdersorganisaties zitten hierbij volwaardig aan tafel.
Belangrijk thema in de afspraken is de betaalbaarheid van het wonen. Door de extramuralisering zijn er meer goedkope woningen nodig. Maar ook de bijdragen van corporaties aan een duurzame staden een zorgzame stadkomen hier nadrukkelijk aan de orde.

De vergrijzing, samen met de extramuralisering en de beperking van de toegang tot verpleegtehuizen (gefinancierd vanuit de Wet Langdurige zorg) vragen om een flinke slag in het realiseren van meer woningen met zorg. We streven ernaar dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven wonen. We gaan aan de slag met het geactualiseerde planningskader ”Wonen met Zorg“. Dit is een goede onderlegger voor onze acties. We willen 9 probleempunten, waaronder de betaalbaarheid en geestelijke gezondheidszorg in de wijk, uitwerken in concrete afspraken met partijen.

We worden geconfronteerd met een verhoogde instroom van asielzoekers en daarmee een flinke opgave in het huisvesten van vergunningshouders. Iedere gemeente heeft een taakstelling om asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. Dan kan niet allemaal in de bestaande voorraad. Dus ook om deze reden is de komende jaren extra woningbouw nodig (tijdelijk en permanent).

Nijmegen is een studentenstad. Aan de Radboud Universiteit en de Hoge School Arnhem-Nijmegen studeren bijna 40.000 studenten waarvan een groot deel in Nijmegen woont. Zij dragen bij aan de uitstraling, dynamiek, en vitaliteit van de stad. Goede en voldoende studentenhuisvesting is daarom van belang. De kwantitatieve nood lijkt goeddeels opgelost maar we zullen vraag en aanbod blijven monitoren in samenwerking met SSHN, RU en HAN. In het Coalitieakkoord is een aanscherping van het particulier kamerverhuurbeleid aangekondigd. Onderdeel van het nieuwe beleid zijn onder andere de punten uit het Coalitieakkoord: voortaan is vanaf 3 kamers een omzettingsvergunning verplicht, en goedkope woningen mogen niet worden verkamerd. Klachten en overlast worden meer gestructureerd en beter aangepakt.

Wij bereiden de besluitvorming over de verkeersstructuur Nijmegen-Noord voor. Naast de Dorpensingelvariant onderzoeken we ook de zogeheten ‘Ressense variant’.

Binnen de bestaande stad zien we knelpunten rondom de bereikbaarheid van onder meer Nijmegen-Oost en de campus Heyendaal. De ontwikkeling van functies op Heyendaal hebben geleid tot een enorme intensivering van de vervoersstromen naar het gebied. In de huidige vorm is er op station Heyendaal te weinig ruimte om deze stromen goed te faciliteren. Er wordt rekening gehouden met een groei van 16% van de gebruikers. Gemeente Nijmegen wil dat station Heyendaal als een knooppunt van trein, bus en fiets kan functioneren, dat voldoende capaciteit en kwaliteit biedt. Het station moeten een passend onderdeel zijn van de moderne campus die Heyendaal in de afgelopen 15 jaar is geworden en die zich in de komende jaren verder zal blijven ontwikkelen. Ook de provincie erkent de upgrading van Heyendaal als een van de speerpunten in de regio.
Voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Campus Heyendaal willen we ook extra investeren in de Heyendaalseweg. Een herprofilering is noodzakelijk waarbij ook de prioriteiten voor de vervoerswijzen aan de orde komen. Binnen het hele Beter Benutten pakket voor de stad Nijmegen, is dit een topprioriteit