Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Nieuwe aanpak VSV (voortijdig schoolverlaten)
Het is onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt te laten betreden. Tegelijkertijd zien we dat er een groep jongeren is, waarvoor het halen van een startkwalificatie een (te) grote opgave is. Ook deze jongeren hebben recht op onderwijs en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. We willen daarom alle (kwetsbare) jongeren, die zonder startkwalificatie het onderwijs (dreigen te) verlaten in beeld te hebben en een toekomstperspectief op maat  te bieden. We realiseren samen met onderwijs een nieuwe VSV-aanpak. Daarbij richten we ons op een bredere doelgroep; VSV’ers én kwetsbare leerlingen in de leeftijd 12-23 jaar. We zetten een stevige RMC-functie neer, zorgen voor een goede samenwerking met Werkbedrijf en werkgevers en aansluiting op de beschikbare zorg en ondersteuning.

Verstevigen schakels onderwijs en arbeidsmarkt
We zien dat er nog veel winst te behalen is in de overgangen tussen onderwijssoorten en in de overgang van  onderwijs naar werk. We zetten daarom in op het verstevigen van de schakels in onderwijs en arbeid.
Dit doen we onder andere door de mogelijkheden te verkennen voor een extra oriëntatie/tussenjaar in het vmbo en mbo. We verbeteren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (en vice versa) op alle niveaus. We zetten ons in voor een leven lang leren in alle fases en op alle niveaus. We werken aan de concrete uitwerking van het Techniekpact en Zorgpact. Daarnaast maken we een start met pact op het gebied van logistiek.

Economische innovatie
We zetten in op economische innovatie, met een focus op kennis – ontwikkelen – kennis toepassen – innoveren. Dit doen we door te blijven investeren in de campusontwikkeling en het Nijmeegse ecosysteem van kennisinstellingen met stevige verbindingen tussen MBO, HAN en Radboud Universiteit. Samen met de Economische Raad Nijmegen versterken we, op basis van de Economische Innovatie Agenda, de bedrijvigheid in Nijmegen. We proberen jonge mensen aan de stad te binden met een aantrekkelijk aanbod van banen, woningen en kansen voor een leven lang leren. We investeren in kennisintensieve werkgelegenheid voor hoger opgeleiden met een spin off richting banen voor lager opgeleiden.

Perspectief op werk voor iedereen

Onze aanpak richt zich op alle segmenten van de arbeidsmarkt waar zich krapte of werkloosheid voordoet, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk is belangrijk. We blijven continu zoeken naar samenwerking met het bedrijfsleven, om de kansen op werk voor onze inwoners met een uitkering te vergroten. We zetten onze instrumenten op grond van de Participatiewet in om matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. We voeren dit in regionaal verband uit, via ons Werkbedrijf.

Wat is er nodig om dit te bereiken?
We brengen in kaart wat we samen met onze partners in de stad allemaal al doen en stellen een gezamenlijke uitvoeringsagenda op. We organiseren gezamenlijke werkbezoeken aan o.a. scholen, instellingen en werkgevers en maken gebruik van bestaande bestuurlijke overleggen met Werkbedrijf, ERN, onderwijsbestuurders, etc.  We benutten slimme data en arbeidsmarktanalyses en gaan op zoek naar enkele pilots, bijvoorbeeld in het kader van een extra oriëntatie/tussenjaar in het (v)mbo.