Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Het programma Bestuur en Middelen omvat vanaf 2015 een zestal producten, te weten: Algemene baten en lasten, Belastingen, Bestuur en ondersteuning, Externe betrekkingen, Kaderstelling en tot slot Organisatie.

Algemene baten en lasten
We zorgen dat de algemene, grote geldstromen goed verlopen. We volgen de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, analyseren en duiden deze en vertalen die naar het gemeentelijk beleid.
We financieren onze gemeentelijke activiteiten met eigen middelen en externe middelen. De rentekosten en de doorberekende renteopbrengsten resulteren per saldo in een financieringsresultaat. We zorgen voor een passend en behoedzaam financieringsbeleid, zoals omschreven in de paragraaf Financiering. Naast de eigen financieringsbehoefte, verzorgen we financiering van instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente. We beheersen de risico's die met deze transacties zijn verbonden en voldoen aan de wet- en regelgeving. We sluiten geen risicovolle financiële producten af.
We hebben voortdurend zicht op onze financieringsbehoefte. Voor rekenrentes voor reserves en voorzieningen, voor investeringen en voor aan te trekken leningen, hanteren we vaste uitgangspunten zoals in de paragraaf Financiering van de Stadsbegroting omschreven. Jaarlijks bij de Zomernota kijken we of er aanleiding is deze rentes bij te stellen.

Belastingen
De bevoegdheid tot invoeren, wijzigen dan wel opheffen van gemeentelijke heffingen (belastingen en rechten) berust bij de gemeenteraad. We heffen in onze gemeente diverse belastingen en rechten zoals onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. In de paragraaf Lokale heffingen van deze Stadsbegroting staat een nadere opsomming. De tarieven stelt de Raad jaarlijks vast vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar, doorgaans in de laatste Raadsvergadering. Voor ons belastingbeleid volgen we de lokale ontwikkelingen, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 en de Zomernota 2016. Dit beleid wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Bijvoorbeeld de lastenverschuivingsmaatregelen waarbij we de afvalstoffenheffing in 3 jaar volledig hebben ondergebracht in de OZB voor woningen en de OZB gebruikers van niet woningen die onder wordt gebracht in de OZB voor eigenaren van de niet woningen.

Bestuur en ondersteuning
Wij beogen een kwalitatief goede wijze van besturen van de gemeente Nijmegen door ons College van burgemeester en wethouders en de burgemeester.
We adviseren het college in de strategische koers en visie op de stad. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Onderzoek en statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis. De Stads- en Wijkmonitor is daarbij de eerste vindplaats voor meer (onderzoeks)informatie over de programma’s en thema’s.

We werken aan een legitiem en integer bestuur en beleid. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van onze gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht. We dragen zorg voor een zorgvuldige afhandeling van bezwaren en klachten.

We ontwikkelen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar communicatie van iedereen is, is het daarbij van belang dat de hele organisatie communicatiever wordt. Samen maken we het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat toe.
We informeren iedereen helder en tijdig. De lokale, regionale en nationale pers is daarbij een belangrijke intermediaire doelgroep, we hebben oog voor andere typen kanalen, zoals bijvoorbeeld de social media.

Onze communicatie verloopt ook via representatie. Als college onderhouden we actief contacten met externe relaties van de gemeente, zoals inwoners, organisaties, instellingen en andere overheden.

Externe betrekkingen

Nijmegen bevindt zich in een regionaal, nationaal en internationaal krachtenveld. Waar nodig zoeken we samenwerking met (omliggende) gemeenten en hogere overheden, bedrijven en (kennis)instellingen op nationaal en internationaal niveau, voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden. Waar mogelijk sluiten we ook aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen.
We participeren actief in netwerken en onderhouden intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen die relevant zijn voor onze lobby. We brengen de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht.

Een sterke positie in diverse netwerken is ook nodig om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen van Europa, rijk en provincie; het gaat om de Europese structuurfondsen, nationale en provinciale subsidiecontracten en projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Middelen die we goed kunnen gebruiken om onze beleidsdoelen en projecten te realiseren. Om in aanmerking te komen voor deze fondsen en contracten nemen we initiatieven op het vlak van subsidieacquisitie. Daarmee ligt er een sterke relatie tussen het product Externe betrekkingen en andere gemeentelijke programma’s.

Kaderstelling
We zien erop toe dat de financiële en inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie professioneel en gedegen kan werken, dat de financiële en inhoudelijke kaders en spelregels duidelijk zijn en dat onze financiële huishouding op orde is.
We zorgen dat de onafhankelijke Stadscontrol goed kan functioneren en dat de accountant zijn aangescherpte rol goed kan oppakken.

Vorig jaar is de ‘Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) overheidsondernemingen’ aangenomen. Daarmee is ook de gemeente Nijmegen met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb voor zover wij ondernemingsactiviteiten verrichten. Alleen die activiteiten waarbij vanuit fiscaal perspectief een onderneming wordt gedreven, worden daarmee belastingplichtig. De wet is ingevoerd om concurrentieverstoring te beperken.
We hebben de gevolgen van de wetswijziging onderzocht en een uitgebreide inventarisatie en analyse van al onze activiteiten en verbonden partijen gedaan. De nadelen die voortvloeien uit belastingplicht lijken vooralsnog beperkt te blijven tot de gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen. De VpB-last die voor onze rekening komt schatten we in op € 73.000 in 2016 en € 30.000 per jaar over de periode 2017 – 2020. Deze nadelen worden opgevangen binnen de planexploitatie.
De voorlopige inschatting is op basis van de begroting 2015 gedaan. De voorlopige conclusies willen we nog toetsen bij de huisaccountant, PWC. Vervolgens gaan we onze conclusies in het najaar met de Belastingdienst bespreken. Zekerheid over onze belastingplicht verkrijgen we als het jaar om is, omdat het fiscale resultaat wordt bepaald op basis van realisatiecijfers. Wij verwachten dat dit geen ander beeld zal opleveren.
De invoering van de wetswijziging leidt tot een behoorlijke toename van de administratieve lasten. We moeten onze aannames jaarlijks toetsen, onderbouwen en archiveren met de meest actuele cijfers. Gemeente Nijmegen moet jaarlijks aan de Belastingdienst voor alle activiteiten aan kunnen tonen of al dan niet sprake is van het drijven van een onderneming. In 2016 vangen we de kosten vanwege extra benodigde menskracht op binnen de huidige begroting. Wat de invoering voor 2017 en volgende jaren betekent, zal in het tweede halfjaar van 2016 duidelijk worden.

Organisatie
We blijven werken aan een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling
meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers.
Verder zorgen we voor kwalitatief goed toegerust personeel, dat kostenbewust en samenwerkingsgericht
handelt, in een prettige werksfeer en een uniforme werkomgeving gebaseerd op flexibele werkplekken en voorzieningen die passen bij het Nieuwe Werken. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.
We werken slim samen met regiogemeenten om kwaliteit te verhogen, kwetsbaarheid te verminderen en kosten te verlagen. Het strategisch huisvestingsbeleid is gericht op het verhuren van vrijkomende dienstgebouwen aan samenwerkingsverbanden en het bieden van ondersteunende en facilitaire diensten en producten.

We blijven de organisatie ondersteunen en adviseren bij het verder verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Dit doen wij door de komende jaren een flexibel strategisch HRM-beleid vorm te geven. Hiervoor gaan we in gesprek met leidinggevenden en medewerkers en doen we pilots om dit beleid te kunnen opladen. Vertrekpunt daarbij zijn in ieder geval de vier principes ‘vanuit het Hart en voor Nijmegen’: kiezen voor contact; vertrouwen als vertrekpunt; gewoon doen wat nodig is; leren van wat we doen. Daarnaast toetsen we het beleid ook aan de tien uitgangspunten van onze HRM-aanpak: we zijn van de werkgever én de werknemer; we handelen vanuit vertrouwen; handelingen die we doen zijn herhaalbaar en uitlegbaar; we zijn van het echte gesprek; samenwerking staat voorop (maar is geen doel op zich); onze ondersteuning en arbeidsvoorwaarden zijn van deze tijd; zakelijk en sociaal (hard op de inhoud, zacht op de relatie); we streven naar de juiste mens op de juiste plek op het juiste moment; we spiegelen onze organisatie aan de maatschappij’; we hebben plezier in ons werk.

We geven vorm aan duurzaam personeelsbeleid, waarin mobiliteit, vitaliteit en employability centraal staan. We zetten in op de instroom van jongeren en onderzoeken de mogelijkheden van traineeship. We voeren de Participatiewet uit door gehoor te geven aan het Convenant ‘Regionaal baanakkoord’.
Daarmee zorgen we dat onze medewerkers kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en de veranderende rol als overheid. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Tegelijk hopen we hiermee te bereiken dat medewerkers langer kunnen blijven werken en uitdagend en inspirerend werk houden.

We beseffen ook  dat het belangrijk is het fundament op orde te hebben. Dit betekent blijven werken aan goed leiderschap, verbeteren van onze gesprekscyclus en het verder werken aan ons nieuwe functiegebouw HR21. Ook blijven we inzetten op mobiliteit, waarbij we in- door- en uitstroom zullen stimuleren.