Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Binnen het product "algemene baten en lasten" worden  uiteenlopende zaken verantwoord. Onder meer verantwoorden we de “algemene  dekkingsmiddelen” , financiering, reserves en de z.g,.stelposten. Dit zijn de begrotingsposten die we nog niet  kunnen toewijzen naar programma’s..

De lasten nemen in 2017 toe met € 6,0 miljoen oplopend in 2020 naar € 7,5 miljoen.

  • De financieringslasten nemen af met € 3,3 miljoen tot uiteindelijk € 5,2 miljoen in 2020; door de gunstige kapitaalmarkt gaan wij ervan uit dat we een rentevoordeel kunnen halen..
  • De stijging wordt vooral veroorzaakt door de z.g. stelposten van € 4,2 miljoen in 2017 tot uiteindelijk € 9,1 miljoen in 2020. Deze begrotingsposten zullen deels middels een afzonderlijke besluitvorming aan de programma's worden toegewezen.
  • De mutaties in de saldireserve nemen in 2017 toe met € 5,3 miljoen naar uiteindelijk  € 3,6 miljoen in 2020. De BBV regelgeving tav Investeringen met maatschappelijk nut is gewijzigd. Er vindt een omzetting plaats van onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte naar investeringen. Hierdoor ontstaat de komende jaren een voordeel op de investeringslasten. Voor 2017 gaat het om € 5,0 miljoen uiteindelijk aflopend in 2020 naar € 3,6 miljoen.

De baten nemen in 2017 af met € 9,3 miljoen tot uiteindelijk € 6,6 miljoen in 2020.

  • De algemene uitkering van het Gemeentefonds neemt in 2017 af met € 2,8 miljoen en neemt in 2020 toe met € 4,1 miljoen. Deze stand is geënt op de meicirculaire 2016 , hierover is de Raad geïnformeerd.
  • Dotatie aan saldireserve (2017; + € 5,3 mln – 2020;+ € 3,6 mln) De mutaties in de saldireserve neemt in 2017 met € 5,3 miljoen naar uiteindelijk € 3,6 miljoen in 2020. In het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat de komende jaren een voordeel op de investeringslasten. Voor 2017 gaat het om € 5,0 miljoen uiteindelijk aflopend in 2020 naar € 3,6 miljoen. Daarbij is het van belang om te realiseren dat de extra ruimte, die tot uiting komt in een beter resultaat op de exploitatie, gepaard gaat met een verhoging van de schuld in de komende jaren. Vandaar dat het voordeel wordt toegevoegd aan de saldireserve.
  • Vanaf 2017 is de prijsbijstelling voor de verschillende Decentrale en Integrale uitkeringen als stelpost opgenomen met € 2,0 miljoen.
  • De integratieuitkering sociaal domein stijgt in 2017 van  € 1,3 miljoen naar uiteindelijk € 0,3 miljoen in 2020. Deze stand is geënt op de meicirculaire 2016 , hierover is de Raad geïnformeerd.
  • De BBV richtlijnen tav de doorberekening van de reeële rente heeft ook gevolgen voor de rente inkomsten op de bestaande reserves. Voor 2017 leidt dit tot een afname van de baten met € 1,2 miljoen tot uiteindelijk € 0,4 miljoen in 2020.
  • De mutaties in de saldireserves zijn in 2017 € 0,9 miljoen lager en zijn incidenteel, Deze post heeft  betrekking op budgetoverheveling en voorcalculatorische resultaten.