Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten wijken in het meerjarig beeld niet significant af.

De toename van de opbrengsten is vooral technisch van aard. Door de verschuiving van de afvalstoffenheffing naar de OZB worden de baten bij het product belastingen hoger. De baten van het product Inzameling huishoudelijke afval (programma Openbare ruimte) wordt lager. Onder dit product valt de opbrengst vanuit de afvalstoffenheffing. In 2017 wordt de laatste tranche verwerkt.
Een ander effect is de indexatie van 1,87%.