Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

We zien erop toe dat de financiële en inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie professioneel en gedegen kan werken, dat de financiële en inhoudelijke kaders en spelregels duidelijk zijn en dat onze financiële huishouding op orde is.
We zorgen dat de onafhankelijke Stadscontrol goed kan functioneren en dat de accountant zijn aangescherpte rol goed kan oppakken.

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Vorig jaar is de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ aangenomen. Daarmee is ook de gemeente Nijmegen met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb voor zover wij ondernemingsactiviteiten verrichten. Alleen die activiteiten waarbij vanuit fiscaal perspectief een onderneming wordt gedreven, worden daarmee belastingplichtig. De wet is ingevoerd om concurrentieverstoring te beperken.
We hebben de gevolgen van de wetswijziging onderzocht en een uitgebreide inventarisatie en analyse van al onze activiteiten en verbonden partijen gedaan. De nadelen die voortvloeien uit belastingplicht lijken vooralsnog beperkt te blijven tot de gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen. De VpB-last die voor onze rekening komt schatten we in op € 73.000 in 2016 en € 30.000 per jaar over de periode 2017 – 2020. Deze nadelen worden opgevangen binnen de planexploitatie.
De voorlopige inschatting is op basis van de begroting 2015 gedaan. De voorlopige conclusies willen we nog toetsen bij de huisaccountant, PWC. Vervolgens gaan we onze conclusies in het najaar met de Belastingdienst bespreken. Zekerheid over onze belastingplicht verkrijgen we als het jaar om is, omdat het fiscale resultaat wordt bepaald op basis van realisatiecijfers. Wij verwachten dat dit geen ander beeld zal opleveren.
De invoering van de wetswijziging leidt tot een behoorlijke toename van de administratieve lasten. We moeten onze aannames jaarlijks toetsen, onderbouwen en archiveren met de meest actuele cijfers. Gemeente Nijmegen moet jaarlijks aan de Belastingdienst voor alle activiteiten aan kunnen tonen of al dan niet sprake is van het drijven van een onderneming. In 2016 vangen we de kosten vanwege extra benodigde menskracht op binnen de huidige begroting. Wat de invoering voor 2017 en volgende jaren betekent, zal in het tweede halfjaar van 2016 duidelijk worden.