Begroting 2017 - 2020
PCPortal

We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met cultuur en cultuurhistorie. Zowel passief, als bezoeker van voorstellingen, festival, musea, evenementen en cultuurhistorische plekken, als actief als beoefenaar van bijvoorbeeld (amateur)kunst. We zetten met nadruk in op (cultuur)participatie voor jonge mensen vanuit de principiële opvatting dat ‘jong geleerd, oud gedaan is’. Door de verlenging van de cultuurvisie tot en met 2019 hebben we meer tijd om te werken aan het bereiken van een breder publiek en extra aandacht voor het betrekken van jongeren tot 26 jaar. Dat doen we door daarover in gesprek te gaan met onze partners in het veld en dit mee te laten wegen bij het toekenningen van subsidie voor (nieuwe) culturele initiatieven.
We blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie door het project Cultuur educatie met kwaliteit (CMK) te continueren. We gaan de aanpak die we in de eerste periode (2013-2016) hebben uitgevoerd op 17 basisscholen verder intensiveren. We werken met ontwikkelarrangeurs aan het ontwikkelen, verdiepen en vernieuwen van het schoolcurriculum. Deze ingezette lijn zetten we voort op de 17 scholen die al werken met CMK en gaan we uitbreiden naar andere scholen. Hierbij kijken we ook naar het speciaal onderwijs. Naast verdieping en verbreding focussen we op kennisdeling en de aansluiting van het binnen- en buitenschools aanbod van cultuureducatie.

In 2017 gaan we door met het profileren van Nijmegen als historische stad en kennisstad. Nijmegen als historische stad wordt integraal benaderd, door er vanuit meerdere programma's aan te werken. Als rode draad door onze tweeduizendjarige geschiedenis als oudste stad van Nederland lopen de thema’s Nijmegen historische stad aan de WaalenNijmegen verdedigingsstad. Met deze thema’s kunnen we de gelaagdheid van onze geschiedenis laten zien, in plaats van één of enkele perioden te benadrukken. Per thema zijn meerdere projecten te onderscheiden. Denk voor thema historische stad aan de Romeinse vondsten, het aansluiten bij de Nieuwe Hanze, het opknappen van historische panden, de Latijnse school en voor thema verdedigingsstad aan de restanten van de ringmuren van de Valkhofburcht, middeleeuwse stadsmuren en torens in het Kronenburgerpark en Hunnerpark, de Bastei, negentiende-eeuwse forten, twintigste-eeuwse kazematten en bunkers en onderdelen van de IJssellinie uit de Koude Oorlog.
De realisatie van deze projecten gaan we niet alleen doen, maar samen met partners in de stad en de (eu)regio. We bereiden een subsidieaanvraag voor bij de provincie. Op het projectthema hebben we al veel positieve reacties ontvangen. We gaan onze relaties met de netwerken rondom de Limes, Tweede Wereldoorlog en Zuiderwaterlinie verder inzetten en betrekken daar nadrukkelijk onze inwoners bij.
We leggen – gezien de ontwikkelingen Bastei, Waalkade oost en de noodzakelijke restauratie van de Valkhofmuren – prioriteit bij het project ‘versterken van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad’. Door van het Valkhofkwartier dé cultuurhistorische hotspot van Nijmegen te maken leggen we de verbinding tussen beneden (Waal, Bastei, Lindenberghaven e.o.) en boven (Valkhof, burcht en Burchtstraat e.o). Met de opening van de Bastei in 2017 realiseren we weer een belangrijke toevoeging aan het Valkhofkwartier.
Maar de komende jaren gaan we niet alleen aan de slag met het Valkhofkwartier. Ook de Waalkade, het Waalfront en de inbedding van het nieuwe Rivierpark in de stedelijke structuur krijgen bijzondere aandacht. We benutten de kansen die het Rivierpark als internationaal best practice op het gebied van waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling ons biedt en waarmee het innovatieve, vernieuwende karakter van onze stad benadrukt wordt.

Nijmegen is de oudste stad van Nederland met een bijzondere geschiedenis. Daarnaast is Nijmegen onderscheidend op het vlak van de kenniseconomie met tal van topkennisinstellingen en -kennisintensieve bedrijven. De citymarketing blijft gericht op het versterken van ons profiel als historische en kennisstad
De bijzondere leerstoel van professor dokter Dolly Verhoeven brengt de historie van Nijmegen op een andere manier tot leven: professor Verhoeven zet zich in voor het uitbouwen van oral history en het profileren van de Nijmeegse historische gelaagdheid ook buiten Nijmegen. De komende jaren gaan we aan de slag met de zichtbare en voelbare historische gelaagdheid in het Valkhofkwartier. Daarnaast krijgen de Waalkade, het Waalfront en de inbedding van het nieuwe Rivierpark in de stedelijke structuur bijzondere aandacht. We benutten de kansen die het Rivierpark als internationaal best practice op het gebied van waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling ons biedt en waarmee het innovatieve, vernieuwende karakter van onze stad benadrukt wordt.
We investeren in structurele samenwerkingsverbanden, in kansen op basis van cofinanciering en in een actualisatie van de communicatiemiddelen (beeld en tekst).

Nu het locatiegebonden evenementenbeleid een heel eind gevorderd is, wordt het tijd dat onze evenementenlocaties ook goed geoutilleerd zijn voor het organiseren van evenementen. Een evenementenlocatie is immers meer dan een braakliggend grasveld of asfaltplein. Professionele evenementen vragen om professionele voorzieningen, zoals stroom, water, riool en glasvezel. Daarnaast willen we in het kader van duurzaamheid bij evenementen ervoor zorgen dat vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten, tot het verleden behoren. Het grote succes van de Giro d’Italia smaakt naar meer. We gaan onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor nog aantrekkelijkere evenementen in de stad door landelijk aansprekende evenementen naar Nijmegen te halen.

Hieronder een puntsgewijs overzicht van de activiteiten binnen het programma, geclusterd naar de thema's Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing.

Cultuur (Producten culturele ketens, cultuureducatie & amateurkunst en talent & kwaliteit)

 • Binnen de kaders van de cultuurvisie brengen we  accentverschuivingen aan die recht doen aan de intentie van ons Coalitieakkoord 2014-2018 en de accenten uit de verlengde cultuurvisie. Zo besteden  we meer aandacht  aan brede toegankelijkheid van culturele voorzieningen, en leggen we een zwaarder accent op cultuureducatie en de doelgroep jongeren tot 26 jaar.
 • We maken prestatieafspraken met de zes grote culturele instellingen en hebben daarbij aandacht voor de invulling van hun rol van (keten)intendant.
 • We stimuleren een bruisend cultureel klimaat door meerjarige subsidies te verlenen aan  8 festivals en 10 productiehuizen.
 • Daar waar mogelijk stimuleren en faciliteren we activiteiten die een concrete en/of verrassende bijdrage leveren aan het culturele klimaat; met de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen (SCiN) stimuleren we verrassende en experimentele culturele initiatieven.
 • We blijven investeren in het verstrekken van kunstopdrachten in de openbare ruimte om een bijdrage te leveren aan de (culturele) kwaliteit en beleving van de stedelijke omgeving. De kunstopdrachten worden aan de hand van een beleidsprogramma verstrekt.
 • We blijven de cultuureducatie in het onderwijs faciliteren via de lessen cultuureducatie op de brede scholen en het lokale bemiddelingspunt cultuureducatie. Dit punt koppelt vragen van scholen aan het aanbod van de culturele organisaties en individuele kunstenaars in Nijmegen.
 • We zetten de Kunstbus in om ervoor te zorgen dat kinderen op jonge leeftijd kennis maken met kunst en cultuur.
 • Voor kunsteducatie in de vrije tijd voor jongeren tot 18 jaar, blijven we een kwalitatief en breed aanbod garanderen.
 • We subsidiëren de actieve amateurkunstbeoefening door middel van een aparte subsidieregeling voor de amateurkunst.
 • We stimuleren het creatieve klimaat in de stad door de uitvoering van het project Besiendershuis, Huis voor de creatieve stad Nijmegen.  
 • Naar verwachting wordt medio 2017 de Bastei opgeleverd. Deze wordt een paar maanden later toegankelijk voor het publiek.

Cultuurhistorie

 • We leggen prioriteit bij het ontwikkelen van het Valkhofkwartier, niet alleen als hotspot van Nijmegen maar ook als poort naar de bruisende binnenstad en Nijmegen omarmt de Waalgebied. We restaureren de burchtmuren in het Valkhofpark en maken deze beleefbaar.
 • We maken de rijke Nijmeegse cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar via projecten uit Verleden Verbeeld.
 • We zoeken nadrukkelijk de samenwerking en de verbinding met inwoners en instellingen in de stad, bijvoorbeeld door onze bijdragen aan de landelijke Open Monumentendag en 024Geschiedenis in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis.
 • We werken aan het beschermen en behouden van onze monumenten.
 • We adviseren eigenaren en ontwikkelaars en denken creatief mee over manieren waarop cultuurhistorie in hun plannen kan worden ingepast en zo bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
 • Cultuurhistorie is één van de belangen bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen. Hiervoor voeren we cultuurhistorische gebiedsanalyses uit. In de het kader van de omgevingswet gaan we in de toekomst over op een omgevingsvisie.
 • We investeren in kennis en onderzoek om het erfgoed en het verleden van Nijmegen te kennen en zo de identiteit van stad en inwoners te versterken.
 • Waar nodig voeren we archeologisch onderzoek uit en betrekken daar het publiek zoveel mogelijk bij. In het kader van de motie Hillen doen we dat ook bij bouwactiviteiten in archeologisch waardevol gebied (waarde 3) waarvoor op grond van de Wabo of het bestemmingsplan geen omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Borging Publiek Geheugen (Product regionaal archief)

 • Wij beheren circa 14.500 meter archieven en collecties, die wij toegankelijk maken en beschikbaar stellen via onze studiezaal en via onze website.
 • Wij willen de kennis van de lokale en regionale geschiedenis vergroten en maken het publiek geheugen daarom toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.
 • Wij werken samen met cultuurhistorische organisaties in de stad, de instellingen in het Cultureel Kwartier, de Radboud Universiteit en het onderwijsveld.
 • Wij stellen onze bronnen beschikbaar voor de vele manifestaties en tentoonstellingen die op cultuurhistorisch gebied in 2017 worden georganiseerd.
 • Wij bereiden ons voor op de implementatie van een E-depot om de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het digitaal archief in de toekomst te borgen.

Citymarketing en evenementen

 • We zetten evenementen in ten bate van onze citymarketing, waarmee we Nijmegen landelijk en regionaal positioneren en daarmee bezoek aan de stad bevorderen.
 • We gaan gefaseerd professionele voorzieningen op onze evenementenlocaties realiseren.
 • We werken aan het milieuvriendelijker maken van evenementen. Dit doen we in overleg met de organisatoren.
 • We gaan door met de profilering van Nijmegen als historische en kennisstad en zoeken daarin nog meer de samenwerking met interne en externe partijen.
 • We maken gebruik van de initiatieven in het kader van Wij zijn Nijmegen om de sociale cohesie en de verbondenheid met de stad verder te versterken en om verder lading te geven aan de profilering Historische stad en Kennisstad.