Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

 

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C4. Nijmegen 1

-180

-180

-180

-180

C5. Onderhoudsbudget evenemententerreinen

-15

-15

-15

C6. Citymarketing: citydressing en citymaking

-175

-175

-175

-175

bestaand beleid

B10. Citymarketing knelpunten 

-55

-55

-55

-55

B12. Taakstelling minimaliseren monumenten beleid

-33

-33

-33

-33

B13. Taakstelling "geen nieuwe projecten verleden verbeeld"

-70

-70

-70

-70

Totaal

-523

-528

-528

-528

Nijmegen1
Met lokale omroep Nijmegen1 gaan we op weg naar een streekomroep. De omroepen uit Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal zijn met elkaar in gesprek onder begeleiding van een procesbegeleider vanuit de OLON (Organisatie Lokale Omroep Nederland). Gezamenlijk streven zij naar een streekomroep per 1-1-2018.  Voor een streekomroep is een goede basis nodig. Om N1 als basis voor de streekomroep te laten fungeren, is  een structurele verhoging van de subsidie met € 180.000 voor de komende jaren nodig.

Onderhoudsbudget evenemententerreinen
We gaan investeren in evenementenlocaties. We brengen professionele voorzieningen zoals stroom, water, riool en glasvezel aan op de evenementenlocaties. Specifiek gaat het om De Goffert, De Grote Markt, Het Hunnerpark, Kelfkensbos, Park Brakkenstein, Plein 44, Het Valkhof, De Ossenwaard, De Lentse Warande, ten oosten van de spoorbrug, Het Kronenburgerpark, De Lindenberghaven. Op basis van de planning van werkzaamheden op de betreffende locaties en de urgentie van de investeringen maken we een prioritering. Vanaf 2018 is er een structureel budget nodig om de aangebrachte voorzieningen te onderhouden.

Citymarketing: citydressing en citymaking
Conform de uitvoeringsagenda Citymarketing 2015-2018 willen we een vervolg geven aan citydressing, communicatie en merchandising; hiervoor is een budget noodzakelijk van € 75.000 per jaar. Voor citymarketing besteden we jaarlijks € 100.000. Deze middelen worden eveneens gebruikt voor cofinanciering, zodat wij kunnen bijdragen aan nieuwe projecten vanuit de stad.

Citymarketing knelpunten
Met deze middelen kunnen we de leerstoel Nijmeegse geschiedenis aan de RU en de van Vrede van Nijmegen Penning voortzetten. In 2017 herhalen wij het imago onderzoek uit 2015 om te meten wat de effecten van Wij zijn Nijmegen zijn geweest.

Taakstelling minimaliseren monumenten beleid
Vanuit de Perspectiefnota 2014 lag er nog een bezuinigingstaakstelling op monumentenbeleid van € 85.000. Het grootste deel is gerealiseerd door reductie van de formatie. Het restant van € 33.000 wordt nu financieel verwerkt.

Taakstelling "geen nieuwe projecten verleden verbeeld"
In de Perspectiefnota 2014 was een bezuinigingstaakstelling geformuleerd van € 70.000 op Verleden Verbeeld. In het coalitieakkoord 2014-2018 is echter besloten door te gaan met Verleden Verbeeld. Hiervoor is in het coalitieakkoord € 100.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten, maar er is geen budget voor formatie geraamd die in 2014 was ingeboekt als bezuiniging. De bezuinigingstaakstelling uit 2014 wordt nu ongedaan gemaakt.