Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C1. Verzorging rijbewijzen door RDW

pm

pm

pm

pm

bestaand beleid

B7. Terugloop leges reisdocumenten

-453

-453

B8. Verkiezingen 2019 - 2020

-350

300

Totaal

-803

-153

Verzorging rijbewijzen door RBW
Landelijk onderzoekt men op dit moment de mogelijkheid om de "rijbewijzen" over te brengen van de gemeente naar de RDW. Wat precies de verandering zal zijn is echter nog niet exact aan te geven.

Terugloop leges reisdocumenten
De verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar leidt in 2019 tot een drastische afname van het aantal reisdocumenten dat verstrekt zal worden. Hierdoor wordt € 0,45 mln minder inkomsten verwacht.

Verkiezingen 2019-2020
In de begroting is voor 2019 budget opgenomen voor één verkiezing terwijl er dan twee zijn (Provinciale Staten en Europees Parlement). In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland terwijl er wel budget in de begroting opgenomen is.