Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Het programma Duurzaamheid omvat de producten 'Klimaat & Energie', 'Geluid, Lucht & Bodem', 'Groen, 'Natuur & Woonomgeving' en 'Milieubeheer Bedrijven'.

Klimaat & Energie

In 2045 zijn we een energieneutrale stad. De eigen organisatie is nu vrijwel klimaatneutraal en energieneutraal in 2030. In deze coalitieperiode (2014-2018) gaan we onverminderd door deze doelstellingen te bereiken. We zetten conform de Duurzaamheidsagenda in op 5 sporen:

  • Energieneutrale stad: forse energiebesparing van de gebouwde omgeving (2,5% per jaar inclusief onze ambitie om 10% extra energie te besparen in deze coalitieperiode, zie thema duurzame stad). In 2017 zal de burgerwindcoöperatie de eerste vier grote windturbines langs de A15 in gebruik hebben genomen, goed voor de stroombehoefte van zo'n 7000 huishoudens. Plannen voor grootschalige zonneparken zullen we verder tot ontwikkeling brengen.
  • Duurzame stedelijke ontwikkeling: klimaatbestendige stad, nieuwbouwplannen.
  • Duurzame economie: bedrijventerreinen, groene economie, werkgelegenheid. We helpen actief mee aan de ontwikkeling van een Groene Delta op het Engie-terrein, nu eind 2015 de kolencentrale is gesloten.
  • Duurzame mobiliteit: logistiek, energietransitie in mobiliteit, meer en beter openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.
  • Klimaatneutrale organisatie: bereikt in 2015, met name via ons gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting en ons inkoopbeleid.

De huidige duurzaamheidsnota loopt in 2017 af. We zijn daarom toe aan een herziening/actualisering van ons Duurzaamheidsbeleid. Hierin nemen we de gemaakte klimaatafspraken op de VN top in Parijs mee en bekijken we wat op middellange termijn (tot 2030) aan ambities en maatregelen nodig zijn. Bij de herziening betrekken we de ontwikkeling van een stadsbrede omgevingsvisie.

We hebben de Duurzaamheidslening voor particulieren uitgebreid en een stimuleringslening voor non-profitinstellingen opgezet. Deze gaan we verder promoten. Het Loket Duurzaam Wonen wordt geregionaliseerd. Verder voeren we een maatwerkregeling uit, gekoppeld aan Power2Nijmegen, waarbij instellingen en bedrijven op individuele basis ondersteuning kunnen aanvragen of financiering voor zover ze niet binnen bestaande regelingen vallen.

En natuurlijk bereiden we ons voor op het jaar 2018 waarin we internationaal in de schijnwerpers staan als European Green Capital. We bouwen aan een inspirerend programma, waarbij we (inter-)nationaal kennis en best practices delen, duurzame initiatieven in onze wijken stimuleren en zorgen voor een versnelling in het realiseren van onze duurzaamheidsambities.

Geluid, Lucht & Bodem

We bevorderen de kwaliteit van de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot geluid, lucht en bodem aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen. Ook streven we naar een gezond geluidsniveau en een gezonde lucht- en bodemkwaliteit, waarbij we niet alleen de wettelijke normen hanteren, maar ook de gezondheid van Nijmeegse inwoners voorop stellen.

Geluid
Ondanks autonome ontwikkelingen willen we de geluidoverlast in de buurt door wegverkeer niet laten toenemen. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken. We blijven gevelisolatieprojecten uitvoeren, we voeren het zonebeheer uit bij industrieterreinen, we voeren het actieplan geluid uit (omgevingslawaai) en we stimuleren elektrisch vervoer om geluidsoverlast te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Lucht
Voor een gezonde luchtkwaliteit hebben we een Nijmeegse roetreductienorm geïntroduceerd aansluitend op het advies van de World Health Organisation. We ontwikkelen maatregelen om invulling te geven aan deze reductienorm en verbinden deze met thema’s als mobiliteit, gezondheid en sport. Ook adviseren we in het kader van het rijksprogramma “Slimme en Gezonde Stad” het Ministerie van I&M over toekomstige maatregelen en beleid voor luchtkwaliteit. In 2017 gaan we verder met het project ‘schoner varen’ om schonere en efficiëntere scheepvaart te bevorderen. We nemen deel aan het Europese project CLINSH (CLean INland SHipping) waarin vergroening van diverse scheepstransport onderzocht wordt. Daarnaast stimuleren we het varen op LNG, onder andere door te bevorderen dat in (regio) Nijmegen een LNG-tankfaciliteit gevestigd wordt voor scheepvaart. We bevorderen duurzame en schone stadsdistributie. In lijn daarmee geven we uitvoering aan de landelijke Green Deal Zero-emissie stadslogistiek.

Bodem
We geven verder invulling aan de afspraken in het landelijk Convenant "bodem en ondergrond 2016-2020". Dit kent voor ons 2 belangrijke  pijlers:

  1. Onderzoek en sanering van (potentiële) spoedlocaties

Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Wij zorgen ervoor dat eigenaren van dergelijke locaties stappen ondernemen om dit te realiseren. In een enkel geval is dit de gemeente zelf.

  1. Voorbereiding op de omgevingswet

Bij het opstellen van de omgevingsvisie moeten boven- en ondergrond als één geheel worden beschouwd (3D-ordening).

Bij beide geven we invulling aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond.

Groen, Natuur & Woonomgeving

In 2050 is Nijmegen klimaatbestendig, dat wil zeggen: bestand tegen hevige regenval, hitte en droogte, conform de verplichting aangegaan met ondertekening van het Europese convenant Mayors Adapt en de nationale intentieverklaring Ruimtelijke adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma). Hiervoor stellen wij in 2017 een Nijmeegse Strategie Klimaatadaptatie op, die aansluit bij de Nationale Adaptatie Strategie (NAS), op te stellen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu .

We werken aan de duurzame kwaliteit, de spreiding van groen over de stad en de toegankelijkheid van het groen en waterpartijen. Ook in 2017 staat onze aanpak ‘Groen Verbindt’ hierbij centraal, waarbij we bewoners uitdagen en faciliteren om bij te dragen aan het groen in de wijken. Met de ‘Operatie Steenbreek’ werken wij aan bevorderen van ontstening van onze stad.
Groen en water hebben grote betekenis voor de leefbaarheid en gezondheid en zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Nijmegen; voor bewoners, maar ook voor kennisbedrijven en -werkers en voor bezoekers. Duurzame stedelijke ontwikkeling, de grote bezorgdheid over de gevolgen van klimaatverandering en het beheer van de ondergrond zijn hierbij essentieel. En met name de nog steeds achterblijvende tevredenheid met het groen in Nijmegen Oud-West en de gedaalde tevredenheid met het groen in Nijmegen-Noord vereisen extra inspanningen. Zo willen wij met onze 300-meternorm de komende jaren de laatste ‘rode vlekken’ in de ‘bestaande stad’ wegwerken door de aanleg van wijkparkjes.
Wij werken verder aan ons beleid ten aanzien van het integraal (afval)waterbeheer. In 2016 legden wij de raad een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (2017-2023) voor, met het voorstel voor de begrotingsindicator ‘verduurzamen van het watersysteem’, kortweg: Nijmegen Regenwaterneutraal. Overigens blijven wij werken vanuit onze indicator ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’ die wij sinds 2011 hanteren voor de technische kwaliteit van ons rioolstelsel.

Milieubeheer Bedrijven

We beperken de risico’s en hinder van bedrijfsmatige activiteiten op de leefomgeving. We houden hierbij rekening met belangen van bedrijven die gebaat zijn met een goede dienstverlening en geen last willen hebben van onnodige regeldruk. We stimuleren dat bedrijven adequaat met burgers en bewonersgroepen communiceren over de milieugevolgen van hun bedrijfsvoering.

De hoofdtaken hiervoor bestaan uit het verlenen van omgevingsvergunningen voor milieu en het uitvoeren van milieubedrijfscontroles. Deze taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
De ODRN zorgt ervoor dat de vergunningverlening wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het vergunningenprogramma is vooral vraag gestuurd. Bij een toename van de vraag om vergunningen zorgt ODRN ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel wordt ingezet zodat op tijd wordt geleverd. Bij advisering op milieuaspecten zorgt ODRN ervoor dat de specialisten voldoen aan de kwaliteitscriteria om op de diverse aspecten te adviseren. Het betreft bijvoorbeeld adviezen op het gebied van bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen.

De ODRN zal de beschikbare milieuhandhavingscapaciteit planmatig inzetten voor het inspecteren van het handhavingsuitvoeringsprogramma. Enerzijds worden geplande milieucontroles uitgevoerd bij de meest risicovolle bedrijven en/of bedrijven waarvan het naleefgedrag het minst is, anderzijds worden een aantal projecten uitgevoerd.