Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten op het product culturele ketens  blijven in de jaren 2016 tot en met 2020 nagenoeg constant (€ 13,8 miljoen).
De volgende effecten heffen elkaar nagenoeg op:

  • Met ingang van 2017 stijgen de lasten met € 222.000 als gevolg van indexeringen;
  • De kapitaallasten dalen in het jaar 2017 met zo'n € 120.000. Vanaf 2018 dalen de lasten jaarlijks met €  14.000.
  • In de meicirculaire 2014 is gemeld dat de inkoop van e‐boeken door bibliotheken gecentraliseerd wordt. De lokale bibliotheken voeren deze taken niet meer uit met als gevolg een uitname uit de algemene uitkering. De uitname bedraagt € 93.000 in 2016 en loopt op tot € 123.000 in 2019. Deze maatregel  veroorzaakt een daling van de begrote lasten van € 15.000 in 2017 en 2018.
  • In 2016 is in de begroting rekening gehouden met de uitgaven van de peer review van € 40.000. Voor de jaren 2017 en verder zijn deze niet meer opgenomen.
  • De begrote lasten dalen met € 20.000 in 2018 als gevolg van het einde van de subsidieverleningsperiode aan de Bastei. De bijdrage vanuit het programma Duurzaamheid is vanaf 2018 niet meer als begrote last opgenomen.

Op hoofdlijnen wordt hiermee de lastenstijging verklaard.

Aan de batenkant zien we dat met ingang van 2018 de begrote baten dalen met € 20.000. Oorzaak is de lagere bijdrage ten behoeve van de Bastei vanuit het programma Duurzaamheid. Zie ook de laatste punt in de lasten.