Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten op het product cultuurhistorie dalen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 213.000. Na deze daling stijgen de begrote lasten naar een niveau van € 3,6 miljoen.
Oorzaken hiervoor zijn:

  • de effecten van de Zomernota 2016 zorgen ten opzichte van 2017, voor een a-structurele stijging van
    € 300.000 in 2016, (Valkhofkwartier)
  • de kapitaallasten nemen in het jaar 2017 met zo'n € 107.000 toe. Vanaf 2018 stijgen de kapitaallasten jaarlijks met € 50.000.
  • de overige verschillen ontstaan door een daling van de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen van personele kosten.

Aan de batenkant zien we dat met ingang van 2017 de begrote baten op een constant niveau zijn meegenomen te weten € 1,74 miljoen voor de komende jaren tot en met 2020.