Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten in 2017 dalen ten opzichte van 2016 met € 6,2 ton. Dit verschil, evenals de verschillen in de volgende jaren, is het gevolg van variaties in externe middelen: decentralisatieuitkering Bodem (DUB) en subsidiegelden voor geluidsisolatie aan particulieren woningen.

De variatie binnen de subsidiegelden voor geluidsisolatie verklaart teven het verschil in de baten in 2017 (afname € 2,7 ton) en volgende jaren.