Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten in 2017 stijgen met € 1,5 ton ten opzichte van 2016. Dit verschil, evenals de verschillen in de daaropvolgende jaren, wordt nagenoeg geheel bepaald door mutaties via de reserve (€ 1,2 ton in 2017, n.a.v. decentralisatieuitkeringen Bodem). Het resterende verschil is de resultante van extra lasten voor de duurzaamheidsleningen en indexering.

Mutaties in de reserve verklaren eveneens de verschillen in de baten in 2017 (afname van € 1,9 ton) en daaropvolgende jaren.