Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C8. Aanpak leegstand binnenstad 2017

-300

-300

-300

0

Vluchtelingen

V3. Trajecten werkbegeleiding/studeren

-735

bestaand beleid

B18. Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk

-450

-450

-450

-450

Totaal

-1.485

-750

-750

-450

Aanpak leegstand binnenstad 2017
We voeren een Transformatie-aanpak uit in gebieden in de binnenstad met aanzienlijke leegstand. De aanpak wordt samen met partners in de stad uitgevoerd. Het betreft een transformatieprogramma voor de binnenstad voor drie jaar van totaal € 900.000. Het gaat om ingrepen zowel op straatniveau als om projecten en maatregelen voor de gehele binnenstad.

Trajecten werkbegeleiding/studeren
Zoals bekend hebben we te maken met een verhoogde instroom van statushouders/vluchtelingen. We willen dat mensen zo snel mogelijk, zo volledig mogelijk integreren. Werk is hierbij van groot belang. Daarom hebben we middelen gereserveerd om statushouders te begeleiden op het gebied van werk en opleiding. De trajecten kunnen gericht zijn op het vinden van werk, maar ook een taaltraject of duaal (leren en werken) traject is denkbaar. De precieze invulling van de trajecten is maatwerk, afhankelijk van de behoefte van de statushouder.

Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk
Op het product Werk/ de afdeling Werk stond een taakstelling van structureel 9 ton. Deze taakstelling kon niet door de Afdeling Werk c.q. het Product Werk worden ingevuld omdat genoemd werkveld uit Rijksmiddelen werd gefinancierd en daarop konden geen lokale taakstellingen worden ingeboekt. Bij de besluitvorming over de oprichting van het Werkbedrijf werd vervolgens het besluit genomen om de taakstelling te realiseren uit de vrijvallende middelen centrale overhead die de ontvlechting van de Afdeling Werk en het product Werk zouden opleveren. Het traject van ontvlechting heeft geresulteerd in een realisatie van de taakstelling van € 4,5 ton. Bij de Zomernota 2016 zijn voor het resterende tekort van € 450.000 middelen vrijgemaakt.