Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Stijging van het aantal bijstandsgerechtigden beperken
Het is onze ambitie om het aantal Nijmegenaren dat een beroep moet doen op de Participatiewet
en aanverwante regelingen te beperken. Hiertoe voeren we activiteiten uit om de instroom te beperken en de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. De instroom beperken we door zorgvuldige beoordeling van aanvragen ‘aan de poort’. We voeren een evenwichtig nalevings- en handhavingsbeleid uit. Mensen die recht hebben op bijstand krijgen duidelijke informatie over hun rechten en plichten. Zo voorkomen en beperken we fraude. Mensen die desondanks, moedwillig en herhaaldelijk proberen om misbruik te maken van gemeenschapsgeld pakken we aan. Wat betreft de uitstroom zijn we voor een groot deel afhankelijk van de (regionale) economische ontwikkeling. Voor bemiddeling naar werk worden klanten ondersteund door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (zie voor een nadere toelichting programma Economie en Werk).

Gerichte inkomensondersteuning bieden
In Nijmegen moeten 12.400 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Deze 12.400 huishoudens bestaan uit 19.600 mensen, waaronder 4.000 kinderen. Armoederapporten van het SCP en CBS geven aan dat de stijgende lijn van armoede stabiliseert en zal dalen door economisch gunstigere tijden. Wij verwachten in Nijmegen in of na 2017 ook een dalende lijn te zien. Wij blijven mensen daar waar nodig financieel helpen met inzet van onze inkomensaanvullende maatregelen en we blijven streven naar een maximaal gebruik van inkomensondersteuning door mensen met een laag inkomen. Met een uitgebreid pakket van onze Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering CAZ komen we mensen met hogere medische kosten financieel tegemoet. Sinds de uitbreiding van de CAZ in 2015 is het gebruik van de CAZ flink gestegen. Deze groei zal zich naar verwachting ook in 2017 doorzetten. In 2016 en 2017 voeren we verder eenmalig een regeling in voor de maatschappelijke participatie van volwassenen met een laag inkomen. Met de regeling kunnen mensen kiezen uit culturele, sportieve educatieve activiteiten. We vinden het belangrijk dat mensen ondanks hun financiële beperkingen deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. Naast onze gemeentelijke regelingen verstrekken we subsidies aan onder andere het Kinderfonds, de Kledingbank, de Voedselbank en de Formulierenbrigade.

Preventieve en effectieve schulddienstverlening bieden
In 2015 is het Aanvalsplan Armoede en Schulden vastgesteld. We zetten meer in op preventie en vroegsignalering, op betere samenwerking met en tussen ketenpartners in de stad en we sluiten beter aan bij de lokale zorgstructuur (STIPS, Sociaal wijkteams en regieteams) in de wijken. De financiële omstandigheden van cliënten, zoals hun inkomens- en schuldensituatie, kunnen immers meer vanzelfsprekend dan nu het geval is, deel worden van een aanpak op andere levensdomeinen. We werken diverse projecten uit, waaronder een project in het kader van LEAN, teneinde betere samenwerking op het sociaal domein te realiseren. Naast de extra inzet in het kader van het aanvalsplan armoede en schulden blijven we de dingen doen die we al deden, zoals het aanbieden van een gespecialiseerde gemeentelijke schuldhulpverlening en laagdrempelige financiële dienstverlening door het maatschappelijk middenveld.

Cliënten actiever betrekken bij beleid en uitvoering
We willen ons beleid en dienstverlening op het gebied van inkomen, armoedebestrijding en schulddienstverlening verbeteren door meer input en feedback te vragen van de doelgroep. In 2016 hebben we de cliëntenraad Participatiewet uitgebreid met mensen uit de doelgroep en zijn we begonnen met (digitale) klantenpanels. Deze ontwikkelingen gaan we in 2017 evalueren.