Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

Inkomen & armoedebestrijding (BUIG)

IA1. Tekort BUIG

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

IA2. tekort armoedebestrijding (excl. Vluchtelingen)

-1.000

-800

-600

-400

IA3. Effecten uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom 

1.000

-250

-250

-250

Vluchtelingen

V4. Middelen vanuit armoedebestrijding

-1.973

V8. Ambitie budgetbeheer terugbrengen

150

V9. Inrichtingskosten: versobering beleid

350

Totaal

-5.473

-5.050

-4.850

-4.650

Tekort BUIG
Recentelijk is het nieuwe verdeelmodel BUIG ingevoerd. Vanuit het BUIG-budget, dat we van het Rijk ontvangen, betalen we onze uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Als het budget hoger is dan de kosten voor de uitkeringen maken we winst. Is de situatie andersom, dan dienen we als gemeente het tekort zelf op te lossen tot een maximum eigen risico (vangnetregeling). Vooralsnog lijkt het model voor Nijmegen bijzonder negatief uit te pakken, waardoor we verwachten dat we inclusief het gebruik van de vangnetregeling voor 2017 uitkomen op een BUIG-tekort van € 6 miljoen. Door te nemen maatregelen moet het tekort worden teruggebracht tot € 4 miljoen.

Tekort armoedebestrijding
Conform de cijfers van het CBS zou de armoede in Nederland licht moeten gaan dalen. Vooralsnog zien we dat nog niet terug in onze uitgaven aan armoedebestrijding.

Effecten uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom
Recent is het uitwerkingsakkoord tussen Rijk en VNG over extra financiële middelen door de verhoogde asielinstroom openbaar geworden. Een onderdeel hiervan betreft de afspraak dat gemeenten voor de verhoogde instroom van statushouders in het lopende jaar voor de extra uitgaven bijstand een beroep kunnen doen op een voorfinancieringsregeling. Alhoewel deze afspraak nog verder uitgewerkt moet worden en er op punten nog onduidelijkheden zijn, hebben we het mogelijke effect in de bovenstaande tabel opgenomen.

Middelen vanuit armoedebestrijding
In 2017 verwachten we bijna € 2 miljoen aan bijzondere bijstand uit te geven voor statushouders aan inrichtingskosten, bijzondere bijstand voor jongeren tussen de 18-21 jaar en budgetbeheer.

Ambitie budgetbeheer terugbrengen
Aan alle statushouders wordt budgetbeheer aangeboden, geschatte kosten € 0,4 miljoen. De ambitie is om de kosten met € 150.000 terug te brengen.

Inrichtingskosten: versobering beleid
Naar inschatting zullen de inrichtingskosten voor statushouders ongeveer € 1,3 miljoen bedragen. De ambitie is om deze kosten met € 350.000 terug te brengen.