Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C12. Preventieve inzet leerplicht

-437

-437

-415

-394

Vluchtelingen

V5. Middelen Onderwijs

-360

V11. ISK VO

67

V12. Volwassen educatie

293

Totaal

-437

-437

-415

-394

Preventieve inzet leerplicht
Voor het uitvoeren van de taken is de formatie van Bureau Leerplicht de afgelopen jaren steeds a-structureel opgehoogd. Eind 2015 is de keuze is gemaakt om Bureau Leerplicht naast de wettelijke taken te belasten met meer preventieve taken. Om deze taken uit te voeren en de formatie structureel op orde te krijgen is een structurele uitbreiding nodig van 7 fte; de kosten in 2017 zijn € 437.000.

Vluchtelingen
Op basis van de Uitgangspuntennotitie voor de Nijmeegse aanpak Verhoogde Instroom Vluchtelingen 2016-2017 zijn de extra kosten voor de periode 2016-2017 in beeld gebracht. Op het gebied van onderwijs gaat het om extra programmakosten voor de Internationale Schakelklassen in het voortgezet onderwijs en voor de verwachte toename van de vraag naar volwasseneducatie. In de Zomernota 2016 is vastgelegd dat deze extra kosten op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, dat is gesloten tussen kabinet en VNG, en aanvullende maatregelen binnen het programma worden opgelost.

Onderwijshuisvesting
Om een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet speciaal onderwijs in de stad mogelijk te maken is in de Zomernota gekozen voor een investering in grootschalig renovatie van het schoolgebouw van Kristallis aan de Hatertseweg, onder voorwaarde van volledige doordecentralisatie.

Als gevolg van demografische ontwikkelingen stijgt in Nijmegen Noord het leerlingenaantal de komende jaren, terwijl ten zuiden van de rivier het aantal leerlingen krimpt. Op sommige scholen zal de krimp zelfs oplopen tot 25%. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de volgende financiële keuzes in de Zomernota:

  • we investeren in de nieuwbouw van de vmbo-locatie van het Citadelcollege in Nijmegen Noord.
  • we reserveren middelen voor de nieuwbouw van een basisschool in Nijmegen Noord.
  • conform de overeenkomst doordecentralisatie ondersteunen we de samenvoeging van twee vmbo-locaties aan de Goffertweg.

Zie verder ook de paragraaf investeringen van deze stadsbegroting.