Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Programmaplan zonder overhead

In overeenstemming met de nadere BBV uitwerking uit de Notitie Overhead presenteren wij in onderstaand overzicht het programmaplan, waarbij de overhead en algemene dekkingsmiddelen separaat worden weergegeven.
Per programma is hier dus het totaal van direct toerekenbare baten en lasten zichtbaar.

Programmaplan zonder overhead; bedragen * € 1 miljoen

begr 2016

2017

2018

2019

2020

Bestuur en Middelen

9,5 n

21,1 n

23,8 n

23,5 n

25,0 n

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

22,5 n

22,0 n

22,1 n

22,1 n

22,2 n

Dienstverlening & burgerzaken

1,0 n

0,7 n

0,8 n

1,6 n

1,0 n

Duurzaamheid

8,1 n

8,0 n

8,1 n

8,1 n

8,1 n

Economie en Werk

43,5 n

42,4 n

40,1 n

39,0 n

38,6 n

Grondbeleid

3,8 n

2,8 n

3,1 n

3,2 n

2,9 n

Inkomen & Armoedebestrijding

33,6 n

31,1 n

30,5 n

30,4 n

30,1 n

Mobiliteit

0,7 n

0,3 v

0,0 n

0,8 n

0,7 n

Onderwijs

25,7 n

25,8 n

26,3 n

26,5 n

26,2 n

Openbare ruimte

34,2 n

32,2 n

32,6 n

33,1 n

33,6 n

Sport en Accommodaties

24,0 n

23,4 n

23,6 n

23,6 n

23,4 n

Stedelijke ontwikkeling

0,8 n

0,2 n

0,4 n

0,2 n

0,2 n

Veiligheid

15,1 n

15,1 n

15,3 n

15,3 n

15,3 n

Wijkontwikkeling

3,9 n

3,3 n

3,3 n

3,3 n

3,3 n

Wonen

0,4 n

0,4 n

0,4 n

0,3 n

0,3 n

Zorg en Welzijn

169,0 n

165,2 n

164,4 n

165,3 n

165,3 n

Algemene dekkingsmiddelen

432,4 v

434,3 v

439,1 v

441,1 v

443,0 v

Overhead

43,0 n

42,2 n

41,7 n

41,3 n

41,4 n

Bedrag Vpb

-

-

-

-

-

Onvoorzien

0,4 n

0,4 n

0,4 n

0,4 n

0,4 n

Saldo van Baten en Lasten

6,9 n

1,6 n

2,3 v

2,9 v

4,8 v

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

0,1 v

0,0 v

0,0 v

0,0 v

0,0 v

Mobiliteit

0,4 v

0,3 v

0,3 v

0,2 v

0,2 v

Openbare ruimte

0,5 n

-

-

-

-

Sport en Accommodaties

0,1 v

0,1 v

0,0 v

0,0 v

0,0 v

Zorg en Welzijn

1,6 v

1,1 v

-

-

-

Resultaat

5,3 n

0,2 n

2,6 v

3,2 v

5,0 v