Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Het programma Sport en Accommodaties combineert een effectief en klantvriendelijk beheer met een zo efficiënt mogelijke benutting, spreiding en instandhouding van al het gemeentelijk vastgoed, inclusief gemeentelijke sportaccommodaties. Wij zorgen - fasegewijs - voor duurzame gebouwen. Ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt onze focus niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar op het verbeteren van de kwaliteit van de binnen- en buitensportaccommodaties.

Onze bemoeienis staat altijd ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s en varieert voor onze objecten van enkel huurbaas voor een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot volledige exploitatie en beheer van speeltuinen, kinderboerderijen en wijk- en sportaccommodaties.

We stimuleren de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen en ondersteunen partijen die op dit vlak actief zijn. Het sportbeleid is in steeds sterkere mate gericht op sport en bewegen als middel in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Nijmegen op weg naar een echte "beweegstad" is daarbij onze leidraad. Het gaat daarbij dus niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van bewegen. Met onze inzet willen we bereiken dat:

  • Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
  • De gezondheid en het welzijn van inwoners behouden en verbeteren door het bevorderen van sport en bewegen.
  • Sportverenigingen in Nijmegen van goed niveau zijn.
  • Er een kwalitatief goed aanbod van sportaccommodaties is en een openbare ruimte die uitnodigt om te gaan sporten en bewegen.
  • Sportieve talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen in Nijmegen.

Via het ontmoeten in onze wijkaccommodaties bieden we een instrument voor de versterking van de sociale cohesie in de wijk.
Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities. Dat kan door ruimte te bieden aan doelgroepen van alle programma’s.

Met het in stand houden van historische en culturele objecten en panden ondersteunt dit programma de beleidsterreinen Citymarketing, Cultuur en cultuurhistorie. De onderwijspanden die niet aan schoolbesturen zijn overgedragen worden onderhouden conform de doelen van Onderwijs. Door parkeermogelijkheden te bieden, levert het maatschappelijk vastgoed een bijdrage aan het programma Mobiliteit. Namens de programma’s Grondbeleid en Stedelijke ontwikkeling is er de zorg voor (tijdelijk) beheer van terreinen en panden.

In 2017 gaan we o.a. aan de slag met de volgende items (zie ook plannen per product):

  • uitwerken van een toekomstvisie voor onze vastgoedportefeuille en de wijk- en buitensportaccommodaties
  • doorgaan met de lopende investeringsprojecten zoals Asbestsanering, Toegankelijkheid en Duurzaamheid
  • een onderzoek starten naar de klimaatbeheersing in onze gebouwen
  • een professionaliseringstraject op de inzet van onze vrijwilligers
  • een pilot starten met zelfbeheer in een wijkaccommodatie (Wijkatelier Lindenholt)