Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C13. Invoering Omgevingswet

-165

-320

-190

-115

bestaand beleid

B31. Vermindering financiële opgave bouwleges

-500

-500

-500

-500

Totaal

-665

-820

-690

-615

Invoering Omgevingswet
De verwachte invoering van de Omgevingswet in 2019 is een omvangrijke klus, gelet op alle beleidsmatige, juridische en uitvoeringstechnische wijzigingen. Voor de komende jaren hebben we hiervoor extra budget gereserveerd, dit varieert per jaarschijf met een maximum van € 320.000 in 2018 (verwacht zwaartepunt van de implementatievoorbereidingen). De implementatie duurt naar verwachting tot en met 2024. Op de langere termijn verwacht het Rijk dat deze investeringen kunnen worden terugverdiend door verwachte maatschappelijke baten voor de samenleving en een efficiëntere manier van werken voor de gemeente. Op dit moment kunnen we deze baten voor de gemeente Nijmegen nog niet kwantificeren.

Vermindering financiële opgave bouwleges
In verband met de terugloop in bouwactiviteiten tijdens de economische crisis zijn bij de begroting 2014 de verwachte inkomsten aan bouwleges structureel verlaagd met € 1,4 mln. Dit bracht met zich mee dat ook de uitgaven navenant naar beneden zijn bijgesteld met de opgave deze besparing in 2017 gerealiseerd te hebben. Wij hebben de afgelopen jaren onderzocht hoe wij de kosten op het product Vergunningverlening bouwen zoveel mogelijk omlaag konden brengen (dit betreft onze opdracht aan de ODRN). Het werk voor vergunningverlening en inspectie is echter niet in dezelfde omvang afgenomen en we zien dat het aantal producten waar leges voor geheven kan worden, afneemt. Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat de financiële opgave voor een bedrag van € 500.000 structureel niet haalbaar is en derhalve worden er voor dit bedrag middelen toegevoegd aan het programma.