Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Bijdrage verbonden partijen

ODRN
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zorgt ervoor dat de vergunningverlening wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarnaast bestaat de wens van de gemeente Nijmegen om extra te toetsen op duurzaamheid en toegankelijkheid bij afgesproken bouwplannen met het GPR-toetsingsprogramma. Het vergunningenprogramma is vooral vraaggestuurd. Bij een toename van de vraag om vergunningen zorgt ODRN ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel wordt ingezet zodat op tijd wordt geleverd.

De ODRN inspecteert op de uitvoering van bouwplannen bij bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid van de gemeente Nijmegen en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk. Indien hiervoor aanleiding is zal er steekproefsgewijs of themagericht toezicht worden gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden op illegale bouw, op voorschriften m.b.t. slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en op het plaatsen van reclame. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtreding te beëindigen.