Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Met het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 hebben we afgesproken de gemeentelijke regie bij veiligheidsvraagstukken die zich op straat-, buurt- en wijkniveau aandienen te versterken. Dit gaat zijn beslag krijgen in de Veiliger Wijkteams nieuwe stijl. Tevens is met het beleidskader afgesproken dat we gaan investeren in onze informatiepositie, zodat tijdig en gericht optreden mogelijk is voordat een veiligheidsprobleem ontstaat of escaleert: intelligence op het veiligheidsdomein. Een ander belangrijk onderwerp is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis, waarbij we aan de slag gaan met de resultaten uit de rendementsanalyse die begin 2016 is opgeleverd. Ook de preventieve aanpak van radicalisering is de komende jaren een belangrijk thema. In onderstaande per thema een korte toelichting.

Veiliger Wijkteams nieuwe stijl
Met de vorming van de Veiliger Wijkteams sluiten we een ontwikkeling af, waarbij de regie op lokale veiligheidsvraagstukken nadrukkelijk bij de gemeente komt te liggen. “Achter de voordeur” was dat al het geval – denk aan: Veiligheidshuis – nu gaan we dat ook “op straat” doen. Sinds de politie meer op afstand is komen staan van lokale vraagstukken, wordt het belangrijk gericht te sturen op de taakverdeling tussen gemeentelijke toezichthouders en de politie bij het toezicht op straat. De robuuste sturing daarop beleggen we bij de afdeling Veiligheid, waarmee we in de uitvoering samenhang en doorzettingsmacht willen organiseren, evenals een goede op- en afschaling tussen uitvoering en bevoegd gezag. Daarmee kunnen we tegelijkertijd ook de bewonersbetrokkenheid beter en gerichter organiseren. Hiervoor is in de Zomernota reeds een investering gemeld van € 80.000 in 2017 oplopend tot € 160.000 structureel vanaf 2018. We verwachten in de eerste helft van 2017 te kunnen starten met 8 Veiliger Wijkteams nieuwe stijl voor de hele stad.

Intelligence op het veiligheidsdomein
Intelligence gaat om het analyseren en duiden van gegevensbestanden (“big data”) om fenomenen en achtergronden in beeld te kunnen brengen met als doel de strategische en tactische informatiepositie van de gemeente en zijn partners te versterken. Willen we achtergronden, patronen en trends bij veiligheidsvraagstukken vroegtijdig herkennen en doorgronden, is er ook informatie nodig die berust bij onze partners in het lokale veiligheidsnetwerk. Intelligence zien we dus nadrukkelijk ook als instrument om informatie en daarmee samenhangende beelden te delen ter versterking van de onderlinge samenwerking. Een belangrijk doel is daarmee ook Intelligence tot instrument te maken van een informatiegestuurde netwerkaanpak van lokale veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis, maar ook in de Veiliger Wijkteams.

Bij de vaststelling van het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 zijn hiervoor middelen in het programma Veiligheid geherprioriteerd. In beginsel willen we 3 jaar de tijd nemen om de Intelligenceop het veiligheidsdomein te ontwikkelen en hierbij de volgende slagen te maken:

  1. Het inrichten van een strategische en tactische informatiepositie op de belangrijkste veiligheidsthema’s (delict-, gebieds- en persoonsgericht, primair op de high impact crimes, maar mogelijk ook op de overige veiligheidsthema’s).
  2. Het inrichten van dashboards om snel managementinformatie te kunnen genereren (delict-, gebieds- en persoonsgericht).
  3. Het inrichten van een verwijsindex ter ondersteuning van interventies “achter de voordeur” en “op straat”.

Doorontwikkeling Veiligheidshuis
Een belangrijke conclusie uit de rendementsanalyse is, dat het stroomlijnen van (zorg)trajecten bij complexe casuïstiek een belangrijke meerwaarde is van het Veiligheidshuis in het algemeen, maar meer in het bijzonder ook van de inzet van casemanagement. De investering in (gemeentelijk) intensief casemanagement blijkt een
belangrijke sleutel tot succes in complexe casuïstiek. Daarnaast blijkt dat casemanagement tevens een relatief goedkope interventie is die voor de cliënt ook nog meerwaarde heeft. Inzet van intensief casemanagement is dus doelmatig en kosteneffectief. Die inzet willen we borgen.

Het registreren en meten van de outcomeop casusniveau zorgt ervoor dat successen en best practiceskunnen worden geïdentificeerd en vastgehouden. Momenteel onderzoekt het Veiligheidshuis op welke wijze hieraan concreet invulling te geven.

De snelheid waarmee gehandeld wordt, is in complexe casuïstiek van groot belang. Daarvoor is het nodig dat het Veiligheidshuis, naast facilitering van multidisciplinaire afstemming en casemanagement, ook doorzettingsmacht, c.q. versnellingsmacht kan organiseren als casuïstiek in de backoffices van partners vastloopt. Bijvoorbeeld omdat wachtlijsten niet omzeild kunnen worden. Zo gaan we met alle afzonderlijke ketenpartners afspraken maken om wachtlijsten voor de Top-X-casussen terug te dringen ten behoeve van doorzettingsmacht en doorloopsnelheid.

Radicalisering
Eind 2014 zijn we gestart met de aanpak van radicalisering en terrorisme. Begin 2015 heeft dit geleid tot een
casustafel in het Veiligheidshuis. Voorts hebben we eind 2015 met succes een beroep kunnen doen op de
additionele Rijksmiddelen ter versterking van de veiligheidsketen bij de lokale, integrale aanpak tegen jihadisme. Die middelen zetten we in op 3 speerpunten:

  1. Duiding, kennis en analyse ten aanzien van radicalisering.
  2. Het voorkomen van nieuwe aanwas.
  3. Het bevorderen van de sociale stabiliteit op buurt- en wijkniveau.

Fysieke veiligheid
Op het fysieke veiligheidsdomein leggen we veel nadruk op het bevorderen van naleefstrategieën. Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de gevolgen van incidenten. Met de vorming van de regionale brandweer en van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is krachtig geïnvesteerd in kosteneffectiviteit (VRGZ/brandweer) en kwaliteit van de vergunningā€ en handhavingsprocessen (ODRN). Op basis van de Stadsvisie 2020 zijn we op het fysieke veiligheidsdomein de uitdaging aangegaan om meer te handelen vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn de ankers voor het voorkomen van incidenten. Een belangrijk resultaat van dit proces is het begin 2016 door de Raad vastgestelde Plan van Aanpak Fysieke Veiligheid 2016-2018.

Incidentenmanagement
Een goed veiligheidsbeleid houdt ook in het managen van incidenten. Twee voorbeelden hiervan uit het recente verleden. De brand begin vorig jaar in wooncomplex De Notenhout in Neerbosch-Oost, die een stevig beroep deed op de gemeentelijke inzet in de crisisorganisatie. En de inrichting van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord, waarbij programma Veiligheid vooral de vraagstukken rondom de veiligheid en de publieke gezondheid gemanaged heeft. Beide voorbeelden tonen het belang aan dat ook in de operatie vanuit het domein veiligheid binnen onze gemeente professioneel en taakgericht wordt opgetreden.