Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Het programma bestaat uit twee onderdelen; Wijkaanpak en Speelvoorzieningen.

Wijkaanpak
De wijkaanpak richt zich op een samenhangende aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in alle wijken. Het gaat dan om het op peil houden van wijken waar het goed gaat, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie.
We doen dat door:

  • de inzet van wijkmanagement: de medewerkers van wijkmanagement vormen de spil in de wijknetwerken, zijn een belangrijke schakel tussen de wijk en de gemeente en voeren regie daar waar nodig (buurtaanpak, jeugd, woonoverlast en multiprobleemhuishoudens).
  • het verstrekken van subsidies.
  • het opzetten en onderhouden van diverse wijkgerichte communicatievormen (overleg en media).
  • het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen en organisaties in de wijken bij de verbinding met het wijknetwerk (SWT’s. STIPs. Veilige Wijkteams, e.a.).
  • het maken van wijkaanpakprogramma’s (WAPs). Deze WAP’s schetsen een beeld van de wijk, geven overzicht van ontwikkelingen, acties en netwerkpartijen en bieden inspiratie (wijkagenda) voor iedereen die iets voor de wijk wil betekenen.
  • het uitvoeren van een breed opgezet programma (aansluitend bij de WAP’s) gericht op het versterken van de sociale stabiliteit en veerkracht van de stad en haar wijken.

We focussen ons in de wijkaanpak op thema’s die vergaande (negatieve) effecten hebben op de leefbaarheid in wijken: overlast en veiligheid (objectief en subjectief). We stimuleren daarnaast initiatieven die gericht zijn op positieve effecten. Naast bewoners zijn onze belangrijkste partners in de wijken: de woningbouwcorporaties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en scholen. Intern zijn er relaties met de meeste gemeentelijke programma’s. De belangrijkste zijn: Openbare Ruimte, Wonen, Vastgoed, Sport en Accommodaties, Veiligheid, Zorg- en Welzijn.

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen bestaan uit (wijk)speeltuinen, recreatieve sportplekken en kinderboerderijen. Het beleid van de komende jaren is gericht op het natuurlijk spelen, de vervanging van speeltoestellen (waarvoor extra investeringsmiddelen beschikbaar voor zijn) en het anders inrichten van de speelplekken c.q. openbare ruimte waardoor het spelen weer een natuurlijk (i.p.v. apart gefaciliteerd en afgeschermd) onderdeel wordt van de gehele openbare ruimte. Wij kiezen daarbij voor maatwerk en zullen, binnen de mogelijkheden die er zijn, aan de voorkant afspraken maken met bewoners. Ook zal er meer aandacht zijn voor het aanpassen van speelplekken (ook in de Wijk- en Stedelijke speeltuinen) voor kinderen met een beperking, zodat alle kinderen samen kunnen spelen. Voor de Wijkspeeltuinen is er inmiddels meer beheer gerealiseerd en het streven is om dat de komende jaren te continueren. In de Stedelijke speeltuinen wordt er de komende jaren geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen, om deze speeltuinen zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Bij de Kinderboerderijen wordt de samenwerking met Breed, Driestroom en Pluryn verder vormgegeven.