Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

Participatie, zowel van burgers als van de gemeente, loopt als een rode draad door alle strategische thema’s van de raad. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich sterk betrokken voelen bij de stad, bij hun wijk, bij hun buurt en hun straat en daar trots op zijn. Bewoners voelen zich meer betrokken als ze ook daadwerkelijk zeggenschap hebben; als ze de ruimte krijgen om met eigen initiatieven te komen en invloed hebben op vraagstukken die voor hun woon‐ en leefomgeving belangrijk zijn. In Nijmegen zijn we hier al jaren mee bezig en heeft participatie (burger en overheid) in vele vormen een hoge vlucht genomen. Nijmegen kent geen participatie blauwdruk, maar juist een gevarieerd speelveld. Wat gaan we dan anders doen? We ontwikkelen vooral door op de ingeslagen weg en leren van bestaande casuïstiek (o.a. pilot buurtrechten en O&S onderzoek maatschappelijke ondernemingen). We realiseren ons dat we steeds per situatie moeten afwegen en met onze bewoners en ondernemers moeten bespreken welke positie we kiezen: loslaten en de ruimte geven, de regie nemen op bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid of de vele varianten die daartussen liggen.

We gaan de lange termijn ontwikkeling van de stadsdelen Dukenburg en Neerbosch-Oost integraal onder de loep nemen: welke kansen en bedreigingen zijn er, welke zijn autonoom en welke zijn beïnvloedbaar en wat zijn dan de sturingsinstrumenten van de gemeente?

Daarnaast gaan we binnen de kaders van ons programma en in samenwerking met andere programma’s, een meerjaren project opzetten gericht op het versterken van de sociale veerkracht in de wijken. We willen dat de Nijmeegse samenleving bestand is tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf. Het gaat in de basis om maatschappelijk evenwicht. En dit evenwicht vraagt om voortdurend onderhoud van netwerken waarbij iedereen in de samenleving aan zet is: burgers, gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel. We willen voorkomen dat er in onze stad sluimerende onvrede ontstaat, die zich vertaalt in maatschappelijke afzijdigheid en uitingen van intolerantie jegens bepaalde bevolkingsgroepen. We hebben een aantal incidenten gehad. Maar is dat de voorbode van iets groters, of valt het wel mee? We willen samen met onze partners meer in de haarvaten van onze stad kruipen en investeren in het middenveld en de nuance. Dit doen we door een mix van onderzoek, dialoog, activiteiten en gerichte interventies. Het idee is om deze aanpak onder de noemer van‘Wij Zijn Nijmegen’te brengen en te werken aan een agenda per wijk: ”Wij zijn Wolfskuil…”.