Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Vanuit het programma Wonen geven we uitwerking aan de doelstellingen van de Woonvisie. Dat doen  we door blijvend te investeren in ons partnerschap met de woningcorporaties. Dit gebeurt conform de nieuwe Woningwet samen met de huurders, in een jaarlijkse cyclus van biedingen door de corporaties, gevolgd door concrete prestatieafspraken en de monitoring daarvan. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg, en de woningproductie zijn daarin de belangrijkste thema's.
Belangrijke prioriteiten voor 2017 zijn:

 • We sturen op realisatie van het woningbouwprogramma door het maken van afspraken met bouwende partijen. Ambitie is een bouwproductie van ca. 1.400 woningen in 2017.
 • Tot 2018 werken we verder aan realisatie van ca. 1.000 woningen die geschikt zijn voor starters en jongeren.
 • We  stimuleren de verduurzaming van de voorraad, door gericht financiële middelen in te zetten, en een proces van verduurzaming in de sociale voorraad met corporaties en huurders (zie ook programma Duurzaamheid).
 • Slechtere delen van de woningvoorraad worden aangepakt, momenteel in de Rozenbuurt, Kolpingbuurt, delen van Hengstdal en de Spoorbuurt.
 • In het dossier wonen met zorg werken we verder om de top 9 probleempunten van een passende aanpak te voorzien middels concrete projectafspraken met partijen.
 • Het geactualiseerde planningskader "wonen en zorg" levert een actueel en scherp beeld van de vraag. Dit is een goede basis voor onze acties zoals bijvoorbeeld de aanpak van het tekort aan beschermd en verzorgd wonen.
 • We evalueren de verstrekking van mantelzorgurgenties die in 2016 is gestart.
 • We ondersteunen het project Bewust Wonen, waarbij mensen worden gewezen wat er zoal mogelijk is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • We zorgen, samen met het programma Zorg & Welzijn en de woningcorporaties, voor invulling van de taakstelling huisvesting vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfstatus). Die zal naar verwachting voor 2017 rond de 100 tot 150 bedragen.
 • We zorgen ervoor dat kamerbewoning niet voor ontoelaatbare overlast zorgt, met beter toezicht en handhaving. We toetsen strenger aan de voorkant bij de vergunningverlening, we hanteren een betere klachtenregistratie en pakken overlast actief aan. Daarvoor is budget opgenomen.
 • We willen in 2017 ook startersleningen blijven verstrekken. Koopstarters krijgen zo meer kans om een woning te kopen en het bevordert de doorstroming. Vanaf 1 januari vervalt de uitzondering voor de starterslening van minister Blok op de verplichte aflossing bij nieuwe hypotheken. SVn bereidt een nieuwe regeling voor. Op basis hiervan zal de Nijmeegse starterslening worden aangepast.
 • We ondersteunen de Huurteams met een financiële bijdrage. Deze teams ondersteunen (kamer)huurders bij het bepalen van een redelijke huur, en het terugbrengen van te hoge huren via de Huurcommissie.  
 • We ondersteunen de WAC met een financiële bijdrage. De WAC geeft advies aan opdrachtgevers over de functionele woonkwaliteit bij nieuwbouwprojecten.
 • We ondersteunen innovatieve woonvormen en initiatieven voor gemeenschappelijk wonen, onder meer door herinvoering van een garantieregeling.