Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C15. Aanscherping kamerverhuurbeleid

-70

-50

-50

-50

C16. Nieuwe huisvestingswet

-18

-18

-18

-18

C17. Ambities wonen

-61

-61

Totaal

-149

-129

-68

-68

Aanscherping kamerverhuurbeleid
De aanscherping van het kamerverhuurbeleid kost meer, zowel een zwaardere toets bij de vergunningverlening aan de voorkant, als een betere klachtenregistratie en aanpak van overlast aan de achterkant. Daarvoor is budget opgenomen.

Nieuwe huisvestingswet
Op basis van de nieuwe huisvestingswet en huisvestingsverordening verstrekken we als gemeente mantelzorgurgenties. Deze nieuwe taak is met ingang van 2017 in de begroting opgenomen.

Ambities wonen
Om alle ambities in het woondossier uit te voeren is a-structureel een extra budget opgenomen.