Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Om de doelstellingen van dit product, namelijk het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad te kunnen realiseren, is in 2017 een bedrag van € 5,9 miljoen beschikbaar. Het begrotingssaldo van het product Economie bedraagt € 3,5 miljoen in 2017 en stijgt met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2016 als gevolg van centrale bijstelling van de apparaatskosten en rekenrente ter bepaling van de gemeentelijke kapitaallasten. Buiten de afloop van de tijdelijke middelen van € 0,3 miljoen voor de aanpak van leegstand in de binnenstad vanaf 2020, is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële ontwikkelingen in de begrote lasten.

Lasten
Ten opzichte van 2016 nemen de begrote lasten in 2017 met € 0,6 miljoen toe. Dit heeft vooral te maken met een centrale bijstelling van de apparaatskosten van € 0,9 miljoen. De aanpassing van de gemeentelijke rekenrente van 4% naar 2,5% vanaf 2017 heeft daarentegen een verlagend effect op de begrote kapitaallasten van € 0,3 miljoen.

Baten
De begrote opbrengsten stijgen ten opzichte van 2016 in 2017 met € 0,2 miljoen en dalen in 2018 met € 0,2 miljoen.
Vanwege verwachte tekorten op de kermisopbrengsten en de opbrengsten van de toeristenbelasting is door uw Raad bij de Zomernota 2016 besloten de begrote opbrengsten van 2016 eenmalig te verlagen met € 0,3 miljoen. Door de begrote provinciale subsidies in het kader van de gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en de versterking van de kenniseconomie dalen de begrote opbrengsten met € 0,1 miljoen in 2017 en € 0,2 miljoen in 2018.