Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De opdrachtverstrekking aan het Werkbedrijf binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vindt plaats vanuit het product Werk. Voor de uitvoering van genoemde wetten ontvangt de Gemeente Nijmegen respectievelijk € 11,3 mln en € 24,15 mln in het Gemeentefonds. Door middel van de dienstverleningsovereenkomsten met het Werkbedrijf laat gemeente Nijmegen - met behulp van beide budgetten - de uitvoering van re-integratie en sociale werkvoorziening door het Werkbedrijf verzorgen.

Het totaal volume aan lasten van het product Werk laat per saldo in de periode 2017-2020 een flinke daling van € 3,9 miljoen zien: van € 41,5 miljoen naar € 37,6 mln. De belangrijkste oorzaak voor deze verlaging van het budget is gelegen in de afname van het aantal SW-medewerkers: vanaf 2015 kan er niemand meer in de Wsw instromen en anderzijds vindt er een gestage uitstroom van Wsw-ers plaats, vanwege onder andere pensionering.

De ontwikkeling van de baten bij het product Werk laat vanaf 2016 geen noemenswaardige mutatie zien.  De in de begrotingsjaren 2016 en 2017 blijkende opbrengsten hebben betrekking op de ESF-projecten VSO PRO en Werk is de Uitkomst.