Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen op het gebied van taal en op voorzieningenniveau.

  • Basisonderwijs en vroeg- en voorschoolse voorzieningen

Vanaf 2016 werken we met een nieuw, integraal beleidskader Onderwijs voor de jaren 2016 en verder. Onderdeel van het beleidskader is een globale uitvoeringsagenda, waarin de beleidsuitgangspunten zijn  omgezet naar meerjarige maatregelen  op de thema’s kwaliteit en ontwikkeling, focus op ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben en partnerschap met ouders.  Deze maatregelen zullen we in 2016 samen met onze partners verder uitwerken in concrete acties, afspraken en indicatoren. We beschouwen 2016 als een overgangsjaar, waarin we fasegewijs de veranderingen gaan doorvoeren.

  • Voortgezet onderwijs

In het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs en Jeugd is met de VO-besturen overeengekomen dat zij zelf meer investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en dat zij hiervoor minder subsidie aanvragen. Schoolbesturen zullen zelf middelen inzetten om functiebehoud van het onderwijsachterstandenbeleid te realiseren. Wij handhaven de ondersteuning  voor de internationale schakelklas voor het VO.  Het bestuur van Kristallis, school voor voortgezet speciaal onderwijs, is afgelopen jaar overgegaan naar Pluryn. Met de expertise van Pluryn wordt een kwaliteitsimpuls verwacht voor het bestuur en het onderwijs van Kristallis, die nog steeds onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie voor het Onderwijs .

  • Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt samen met de gemeenten Beuningen en Wijchen uitgevoerd. We streven ernaar dat 95% van de ouders het leerlingenvervoer een ruime voldoende (7,5) geeft.

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn na een aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten met vervoerders. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen.

  • Voorlichting seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit: het project SchoolsOUT met voorlichting en bevordering  van sociale acceptatie van LHBT-wordt voortgezet en verder uitgebreid in de hoogste groepen van het basisonderwijs. In het najaar 2015 was evaluatie van het project . Wij blijven SchoolsOUT de komende jaren ondersteunen.

  • Volwasseneneducatie

Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald taalniveau verwacht. Gecombineerd met de verdergaande digitalisering van dienstverlening komen mensen zonder deze vaardigheden in de knel. Het indienen van een uitkeringsaanvraag, regelen van bankzaken, brieven van overheidsinstanties, inloggen op websites, het behalen van certificaten voor je werk, ze  lijken eenvoudig, maar zijn ontzettend lastig wanneer je laaggeletterd, de Nederlandse taal onvoldoende machtig, of niet digivaardig bent. Met de inzet van middelen ten behoeve van volwasseneneducatie, willen we conform de wettelijke taak onze inwoners de kans bieden deze vaardigheden te vergroten.
Tot 2015 waren we volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs verplicht de rijksmiddelen die we voor dit doel ontvangen in te zetten bij ROC Nijmegen. Door een wetswijziging is deze  verplichting vervallen. Om die reden zijn we in 2015 gestart met een aanbesteding voor de periode 2016 en 2017. Dit jaar hebben we daardoor mogelijk voor het eerst te maken met andere educatieaanbieders. Omdat de kwaliteit en effectiviteit van het educatieaanbod voorop staat, zullen we hier in 2016 scherp op letten.
Al enkele jaren is er extra aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Daartoe hebben we in 2014 een regionaal bondgenootschap laaggeletterdheid opgezet. Deze activiteiten zetten we onverminderd voort.
Het Rijk stuurt met het actieprogramma ‘Tel mee met taal’ op een verdere intensivering van deze aanpak. Wij sluiten aan op deze ontwikkeling, waarbij we met onze bondgenoten en educatiepartners toewerken naar een passende educatiestructuur. Doelstelling is dat inwoners en verwijzers op een eenvoudige, doch effectieve wijze in contact gebracht worden met educatieaanbieders.

  • Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg

Op 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs in werking getreden en met ingang van 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg en Awbz  bij de gemeente. Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en in het reguliere onderwijs. Wij voelen ons met de scholen verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op en rondom de scholen. In het kader van de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg  is samen met de 14 gemeenten uit de regio en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld.
In het kader van de ontwikkelagenda  zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de transities voor het  onderwijs en speciaal onderwijs in het bijzonder. In de monitor Passend Onderwijs van het Nederlands Jeugd Instituut volgen wij de ervaringen van Passend Onderwijs en Jeugd in vergelijking met andere steden en regio’s. Op basis van de signalen uit het onderzoek zijn maatregelen genomen om de samenwerking met de sociale wijkteams te verbeteren en toeleiding naar de jeugdhulp te verbeteren.