Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Bestrijden voortijdig schoolverlaten stijgt met € 0,8 miljoen (55%) van € 1,5 miljoen in 2016 naar € 2,3 miljoen in 2017 door centrale bijstelling van de apparaatskosten. Verder is na 2017 zowel op baten- als lastenniveau in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële afwijkingen.