Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Sport en bewegen geeft mensen plezier, voldoening en beleving. Boven dit alles levert sport en bewegen ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de gezondheid en sociaal welzijn. Wij houden sporten in Nijmegen voor iedereen toegankelijk en streven naar een inclusieve stad. We streven naar hoge beweeg- en sport deelname tijdens een heel sportzaam leven, zowel bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen en ouderen. Wij hebben met name aandacht voor de groepen die hierin achterblijven en plegen waar nodig vraaggericht specifieke inzet om mensen te motiveren of ondersteunen.

Goede accommodaties, en sterke verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke terreinen en de organisaties die daarin actief zijn, zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bereiken van onze doelen op sportgebied.

Startnotitie Sport en Bewegen 2017-2020
In de Startnotitie Sport en Bewegen 2017-2020 staat onze ambitie verwoord, namelijk dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken en hen motiveren te bewegen en sporten. Het ongekende succes van de Giro ‘d Italia en de energie die de Special Olympics 2016, de Zevenheuvelenloop en de Vierdaagse los maken zijn voor ons vliegwielen om sport structureel te versterken middels bijvoorbeeld het project Uniek Sporten, een mogelijke groei van de Ronde van Nijmegen en een uitbreiding van het aantal loop-en wandelgroepjes in de wijk. Sport en bewegen in Nijmegen is laagdrempelig, verbindend en motiverend. Met de kracht van sport en bewegen bouwen we onze positie verder uit!

Themagericht
Wij versterken de in 2013 ingezette ontwikkeling en leggen het accent in de nieuwe periode wederom op de breedtesport. ‘Meedoen’ staat centraal.  Sporten en bewegen is uitdagend, leuk, gezellig en geeft je een goed gevoel. Het heeft hierdoor een gunstig effect op je fitheid en sociaal welzijn. Dit bereiken we door bloeiende verenigingen, een hoge deelname aan sportactiviteiten, een vraag- en wijkgerichte aanpak en samenwerking en afstemming tussen beleidsprogramma’s en daarin opererende organisaties.

Nijmegen is een sportstad. Dat dragen we de komende jaren uit en bouwen we verder uit. Door te investeren in sport, bewegen en evenementen zetten we Nijmegen op de kaart. Sport en bewegen biedt ongekende kansen: op het gebied van gezondheid, sociaal welzijn, het leren van normen en waarden, een ontwikkeling van eigenwaarde, innovatie en een bijdrage aan een inclusieve samenleving.  We zijn ons er van bewust dat we niet alles kunnen en keuzes moeten maken. We hebben echter wel ambities en realiseren dit middels een themagerichte sturing. We werken per thema samen met wisselende, externe partners zoals provincie, andere gemeenten en programma’s.

 Centrale thema’s in onze sport- en beweegagenda voor de komende jaren zijn:

  • Inclusief: sporten en bewegen voor iedereen: jong en oud, met en zonder beperking. Samen waar mogelijk, apart waar nodig.
  • Laagdrempelig en dichtbij: wij motiveren, ondersteun en sluiten aan bij de vraag en de energie die in een wijk aanwezig is.
  • Vrijwilligers: we ondersteunen sportverenigingen en lichte verbanden bij de diverse uitdagingen waar vrijwilligers voor komen te staan. Verenigingen met hun vele vrijwilligers zijn essentieel, dé kracht van sport.
  • Gezondheid: met sporten en bewegen leveren we een belangrijke bijdrage aan de uitdaging waar we op gebied van gezondheid en welzijn voor staan.
  • Profilering: waar mogelijk pakken we de kansen om sportevenementen naar Nijmegen te krijgen die bij het DNA van onze stad horen. Evenementen zijn geen doel op zich, maar zij dragen bij aan onze ambitie om sport en bewegen impulsen te geven.

Wat gaan we doen in 2017?

De uitwerking en concretisering van de startnotitie Sport en Bewegen vindt momenteel plaats en leidt tot concrete doelstellingen en activiteiten in het Beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020. Dit beleidsplan wordt in het 4e kwartaal van 2016 vastgesteld. Uiteraard dragen wij in 2017 zorg voor goede sportaccommodaties en continueren wij via bureau Sportservice Nijmegen onze inzet van o.a. combinatiefunctionarissen in het onderwijs, bij sportverenigingen en als ‘verbinders’ met andere maatschappelijke terreinen en organisaties in de wijk.  Als uitwerking van de Beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020 worden beleidsregels opgesteld die als leidraad dienen voor subsidieverstrekking.

Indien zich kansen voordoen in de stad die aansluiten op bovenstaande thema's, stimuleren en faciliteren wij dat. Zo organiseert in 2017 de Stichting Zevenheuvelenloop het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon (over het parcours en tijdens de Stevensloop).