Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Lasten
De begrote lasten laten meerjarig een stabiel beeld zien. De kapitaallasten dalen als gevolg van een verlaging van het toegerekende rentepercentage over investeringen vanaf 2017. Vanaf 2019 stijgen de kapitaallasten met ca. € 0,4 miljoen vanwege het realiseren van het Sportcomplex Talent Centraal medio 2018.

Baten
De begrote baten laten meerjarig 2017 een verlaging zien van ca. € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat programma overschrijdend vanaf 2017 de verrekeningen tussen producten zijn geëlimineerd. Dit geeft ook bij de afzonderlijke producten effecten.