Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Lasten
De meerjarige verlaging van de begrote lasten van ca. € 0,8 miljoen heeft een tweetal oorzaken. Enerzijds dalen de kapitaallasten als gevolg van een verlaging van het toegerekende rentepercentage over investeringen vanaf 2017. Ten tweede hangt de verlaging samen met het verloop van de taakstelling Wijkaccommodaties.

Baten
De begrote baten laten meerjarig 2017 een verlaging zien van ca. € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat programma overschrijdend vanaf 2017 de verrekeningen tussen producten zijn geëlimineerd. Dit geeft ook bij de afzonderlijke producten effecten.