Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Wat doen we?
We bieden maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare groepen om hun maatschappelijke participatie te stimuleren. Om gelijke kansen én gelijke toegankelijkheid van voorzieningen te realiseren, streven wij naar interculturalisatie binnen reguliere instellingen en in onze eigen gemeentelijke dienstverlening. In alle programma’s van de gemeente geven we aandacht aan diversiteit.  Zo werken we integraal aan het bevorderen van gelijke behandeling van alle inwoners en aan preventie van discriminatie.

Participatie:
Wij streven naar maatschappelijke participatie van nieuwe Nijmegenaren. Ons doel is gelijke kansen te bieden aan deze doelgroep om te kunnen participeren en hun zelfregie en zelfredzaamheid  te vergroten. Hiervoor zetten we onder meer welzijnswerk, informeel taalonderwijs en jeugd- en jongerenwerk in. We ondersteunen zelforganisaties door middel van subsidies.

Seksuele diversiteit

Wij willen dat Nijmegen een stad is waarin homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt) maatschappelijk geaccepteerd worden. We ondersteunen organisaties op het gebied van lhbt-emancipatie door middel van subsidies. Landelijk willen wij onze koploperspositie handhaven, daarom hebben wij in 2014 het Regenboogconvenant ondertekend, waarin een aantal grote steden toezeggen dat zij zich in periode 2014 tot en met 2017 blijven inzetten als koplopers op het terrein van lhbt-beleid.

Vluchtelingen en asielzoekers
Nijmegen is een stad die vluchtelingen en asielgerechtigden een warm welkom biedt. We willen dat deze kwetsbare doelgroep op het moment dat ze status krijgen snel en adequaat gehuisvest worden. Wij streven er naar dat nieuwkomers snel wegwijs worden gemaakt om de zelfregie van deze doelgroep te vergroten. Daarvoor bieden we maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden die zich in Nijmegen vestigen.

Wat gaan we in 2017 doen?
Cultuursensitief werken zorg en welzijn

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we het belangrijk vinden dat organisaties die zorg en ondersteuning bieden in Nijmegen goed omgaan met mensen uit verschillende culturen en met verschillende geaardheid en mensen uit deze groepen in dienst hebben. We richten ons op gelijke kansen én op gelijke toegankelijkheid van onze voorzieningen voor iedereen. Daarom organiseren we permanente aandacht voor diversiteit en cultuursensitief handelen bij ondersteuners en hulpverleners, bijvoorbeeld in de trainingen aan de medewerkers van de Sociale Wijkteams en de Stips. Met onze partners hebben we over dit onderwerp expliciete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de grote Welzijnsorganisaties en de Combinatie. Deze afspraken gaan we voor 2017 nader concretiseren. Tevens onderzoeken we hoe de pilotactiviteiten van het netwerk ‘cultuursensitief werken’ (bestaande uit diverse professionals met expertise op dit vlak) vanaf 2017 duurzaam kunnen inbedden in de bestaande uitvoeringspraktijk.

Antidiscriminatie op de arbeidsmarkt
Een onderdeel van ons coalitieakkoord is het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt. In dit kader heeft het antidiscriminatiebureau Ieder1Gelijk een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktdiscriminatie in Nijmegen op basis waarvan wij bezig zijn met het opstellen van een actieplan. Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie vaak onbewust plaats vindt. In 2017 verzorgt Ieder1Gelijk in dit kader een training voor medewerkers van het Werkbedrijf. Daarnaast blijven we werken aan bewustwording en andere interventies die gericht zijn op het terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie.

Radicalisering
In Nijmegen blijken  weinig signalen  van radicaliserende jongeren of jongvolwassenen. Toch blijft  er zorg in de migrantengemeenschappen en behoefte aan ondersteuning bij de signalering en aanpak. In 2015 en 2016 hebben we een preventieve aanpak opgezet, vooral gericht op vroegsignalering  bij instellingen, organisaties en professionals.  De gemeenschappen zijn zelf actief betrokken, onder meer door actief de dialoog te zoeken en met het instellen van vertrouwenspersonen en sleutelpersonen uit eigen kring. Deze preventieve  aanpak zullen we in 2017 voortzetten. In 2017 zal de focus liggen op preventieve aanpak in het onderwijs.

Vluchtelingen en statushouders
Vanaf 2014 hebben we te maken met een hoge instroom aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen. Deze doelgroep moet de gemeente huisvesten. Wegens de krappe woningenmarkt realiseren we aanvullende huisvesting door nieuwbouwprojecten te versnellen en leegstaand vastgoed te hergebruiken voor woningen. Dit kan ook collectief huisvesten zijn en vraagt om extra aandacht in de begeleiding, inburgering en integratie in de wijk. Zo gaan we de samenwerking en integrale aanpak tussen partijen in dit veld versterken (zowel de professionele partijen als de diverse bewonersinitiatieven in de stad); sturen op een eerdere start van inburgering en integratie; wijkgericht werken; en stimuleren we eigen regie. Deze aanpak hanteren we niet alleen voor nieuwe vergunninghouders, maar ook voor vergunninghouders die in 2013 zijn gehuisvest en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.
Naast het huisvesten van vergunninghouders zijn we faciliterend in het mogelijk maken van opvanglocaties. Zo gaan we in 2017 de opvanglocatie in de Stieltjesstraat voortzetten.

Shelter City
Sinds 2015 is Nijmegen een Shelter City. We vangen per jaar twee mensenrechtenverdedigers op die in tijdelijk nood zitten. Ze verblijven drie maanden in Nijmegen zodat ze op adem kunnen komen. Daarnaast versterken we hun positie en netwerk zodat ze hun werk in het land van herkomst kunnen voortzetten. In het najaar van 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het project in 2017 voortgezet. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de programma's Externe Betrekkingen en Veiligheid.

Beleidsnotitie Seksuele diversiteit

Op basis van de evaluatie van het seksuele diversiteitsbeleid over de periode 2013-2015 hebben wij in het najaar 2016 de nieuwe uitvoeringsnotitie voor de periode tot en met 2018 vastgesteld, met daarin extra aandacht voor oudere en biculturele LHBT-ers, LHBT-ers met een beperking en transgenders.

Beleidskader:
De WMO-uitvoeringsnotitie Seksuele diversiteit 2013-2015

Het Beleidskader WMO & Jeugd 2015-2018
Nijmeegse Aanpak Verhoogde Instroom Vluchtelingen 2016-2017