Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Het centrale doel van verstrekking van individuele maatwerkvoorzieningen Wmo is bevordering van zelfstandigheid en participatie.

De maatwerkvoorzieningen die wij op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekken, zijn vanaf 1 januari 2015:
1.  Ambulante (woon/thuis) begeleiding van volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen
2.  (Specialistische) ontwikkelingsgerichte dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer voor ouderen en volwassenen met een beperking
3.   Arbeidsmatige dagbesteding inclusief vervoer, ondergebracht bij het regionale WerkBedrijf.
4.   Hulp bij het huishouden, woonaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen (ook wel de klassieke Wmo); deze voorzieningen zitten al sinds 2007 in de Wmo.

Wat gaan we doen in 2017?
Ons voornemen is om in samenwerking met de regiogemeenten de contracten voor 2017 met de ‘Combinatie’ (samenwerkingsverband van grote Wmo- en Jeugdhulpinstellingen)en ‘kleine’ aanbieders voor ambulante begeleiding en dagbesteding (Wmo) en ambulante Jeugdhulp te verlengen. De ambulante begeleidingstrajecten worden zoveel mogelijk  gebiedsgericht, dichtbij en in samenhang georganiseerd. Kern van het gebiedsgericht werken is dat de werkers elkaar, de wijk en het sociale (wijk/kern) team goed kennen en nauw met elkaar samen werken. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de infrastructuur in de wijk (algemene voorzieningen, vrijwilligers etc.) en van samenwerking tussen verschillende disciplines. Wij gaan uit van de inzet van zoveel mogelijke vaste werkers per gebied, zodat er korte lijnen zijn en cliënten geen schotten ervaren.  Er worden geen extra schakels gecreëerd tussen vindplaatsen (scholen, huisartsen, etc.), sociale (wijk/kern)teams, regieteams/lokale zorgnetwerken en begeleiders/hulpverleners/behandelaren in de tweede lijn.  Gezamenlijke huisvesting kan behulpzaam zijn bij een soepel verloop van de (dagelijkse) samenwerking.

Vanaf 2017 gaan we verder met de transformatie en aan de slag met de samenwerking tussen professionals in zorg-welzijn-onderwijs-werk-inkomen op wijkniveau verder versterken. Om hiervoor meer ruimte te creëren is de capaciteit in het voorveld, bij sociale wijkteams en Stips, uitgebreid. We gaan meer werk maken van een gezamenlijke sociale wijkagenda per wijk met preventieve en collectieve activiteiten en beschikbaarheid van expertise over specifieke problematiek (zoals GGZ) op zogenaamde vindplaatsen, zoals scholen, huisartsen en andere wijkvoorzieningen. Deze wijkplannen worden samen met bewoners opgesteld en gevoed door professionals die trends (gemene delers) herkennen  in de individuele vragen van bewoners.

Dagbesteding betreft activiteiten in groepsverband, met begeleiding voor cliënten met een sterk verminderde zelfregie als gevolg van psychiatrische, psychogeriatrische verstandelijke, lichamelijke en/of somatische beperkingen. Het aanbod van (dag)activiteit is gericht op het aanleren van dagstructuur, handhaving en bevordering van zo zelfstandig mogelijk functioneren, voorkomen van achteruitgang en ontlasting van mantelzorgers. Onze visie op Wmo-dagbesteding nieuwe stijl is:

  • De dagbesteding wordt zo lokaal mogelijk georganiseerd, zoveel mogelijk aansluitend op lokaal aanwezige voorzieningen en met gebruikmaking van lokaal aanwezige (gemeentelijke) accommodaties en in samenwerking met organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport.
  • Doelgroepen  met verschillende beperkingen worden waar mogelijk gemixt in dagbestedingsvoorzieningen; er wordt zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen doelgroepen; er is daarbij wel aandacht voor de specifieke behoeften van bijzondere doelgroepen.
  • Het gaat om flexibele trajecten waarbij groeps- en individueel aanbod gecombineerd worden.
  • Als ook ondersteuning thuis, op andere leefgebieden nodig is, wordt in overleg met het lokale sociale (wijk)team één afgestemd plan gemaakt voor de dagactiviteiten en woonbegeleiding.
  • Bevordering van een gezonde leefstijl maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten en ondersteuning.

Basisdagbesteding voor ouderen is een algemene voorziening binnen product Welzijn. Dit houdt in dat ouderen zich hiervoor rechtstreeks kunnen melden bij  de aanbieder en dat er geen 'keukentafelgesprek' nodig is. Specialistische dagbesteding en kortdurend verblijf voor ouderen wordt vanaf 2017 ook een algemene voorziening. Het is gebleken dat basis- en specialistische dagbesteding in de praktijk vaak gemixt wordt aangeboden.

Via een businesscase over de keten van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassen, die we samen met zorgcoöperatie VGZ uitvoeren,  willen we de gevolgen van de ambulantisering in de GGZ in kaart brengen en inzichtelijk krijgen welke interventies en investeringen in de thuissituatie en de wijk (meer ambulante begeleiding en behandeling bijvoorbeeld) nodig zijn voor een zorgvuldige ambulantisering.

Vanaf september 2016 gaat fasegewijs het geïntegreerde doelgroepenvervoer van start, dat wil zeggen dat verschillende typen vervoer (WSW, Wajong, dagbesteding, Wmo, Leerlingen etc) zoveel mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden via één regiecentrale. Verder is hulp bij het huishouden in 2016 opnieuw aanbesteed via het principe van resultaatgericht indiceren. Dat betekent dat we actief sturen op het resultaat, namelijk een schoon en net huis. We vragen geen uitgebreide verantwoordingsinformatie, we spreken af met de leveranciers dat zij garanderen dat het doel van hun dienstverlening wordt bereikt. We toetsen dit door te controleren op kwaliteit en klanttevredenheid. Hierbij volgen we de jurisprudentie op basis waarvan we mogelijk aanpassingen in de uitvoering moeten plegen.