Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Maatwerkvoorzieningen laat in de periode 2016 - 2020 een redelijk stabiel beeld zien van € 35,5 miljoen. De Meicirculaire 2016 is niet verwerkt in deze begroting. Dit gebeurt voor 2016 bij de Slotwijziging 2016 en voor 2017 en verder bij de Zomernota 2017.

Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
De financiële vertaling van de nieuwe Wmo 2015 waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, vindt hoofdzakelijk plaats in het product Maatwerkvoorzieningen. Deze middelen worden verdeeld over de volgende deelproducten:
- ambulante trajecten volwassenen
- ontwikkelingsgerichte dagbesteding
- arbeidsmatige dagbesteding
- PGB maatwerkvoorzieningen
De grootste financiële wijzigingen doen zich voor op de volgende deelproducten:

Huishoudelijke verzorging Wmo
In 2017 is sprake van een daling van de lasten met € 0,3 miljoen die te maken heeft met de gemeentelijke indexering en lagere a-structurele middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In de Meicirculare 2016 worden de HHT-middelen vanaf 2017 toegevoegd aan de Integratie-uitkering Wmo. Deze circulaire is echter nog niet verwerkt in de begroting.

Ambulante trajecten volwassenen
In 2017 stijgen de lasten nog met € 0,3 miljoen. Deze stijging heeft te maken met wijziging van de rijksmiddelen voor de Wmo en de gemeentelijke indexering.

Hulpmiddelen
Onder hulpmiddelen vallen rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en woningvoorzieningen.
In 2017 is sprake van een daling van het budget als gevolg van een astructurele bijdrage aan de subsidie voor dagbesteding ouderen en astructurele bijdragen voor  knelpunten binnen het programma Zorg & Welzijn in 2016 en 2017.  

Kwaliteit en Uitvoering
In 2017 is sprake van een daling van de lasten met € 0,2 miljoen door een andere herverdeling van de organisatiekosten.

Baten
In 2016 en 2017 zijn onttrekkingen gedaan ten behoeve van een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de Sociale wijkteams