Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Jeugd laat in 2017 een daling zien van € 1,7 mln. Deze daling komt voornamelijk door een aanpassing van het rijksbudget volgens de decembercirculaire 2015 - € 9 ton en de afloop van een bijdrage van het product Maatwerkvoorzieningen aan het tekort Veilig Thuis - € 6 ton.

De analyse van de mutaties op baten en lasten is als volgt:

Lasten
In 2017 laten de lasten een daling zien van € 12,9 miljoen. De belangrijkste verklaringen hiervoor is dat de regionale bijdrage voor de subsidies in blok C alleen voor het jaar 2016 in onze begroting zijn verwerkt. Hierdoor dalen de lasten en baten in 2017 met €10,5 miljoen.  De resterende daling van € 2,4 miljoen komt voornamelijk door:

  • Aanpassing van het rijksbudget volgens de decembercirculaire 2015 - € 9 ton
  • Afloop van een bijdrage van het product Maatwerkvoorzieningen aan het tekort Veilig Thuis - € 6 ton
  • Afloop van de bijdrage competentieontwikkeling sociale wijkteams  en EIF van respectievelijk - € 5,5 ton en - €1 ton   
  • Afloop extra middelen verlaging onderzoeksopdracht in 2015 en 2016 - € 1 ton

In 2017 en verdere jaren zorgen fluctuaties in de integratie uitkering voor de wijzigingen in de lasten.

Baten
In 2017 laten de baten een daling zien van € 11,1 miljoen. De belangrijkste verklaringen hiervoor is dat de regionale bijdrage voor de subsidies in blok C alleen voor het jaar 2016 in onze begroting zijn verwerkt. Hierdoor dalen de lasten en baten in 2017 met €10,5 miljoen.  Daarnaast dalen de baten met € 5,5 ton door de afloop van de bijdrage competentieontwikkeling sociale wijkteams.