Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product opvang en beschermd wonen neemt in 2017 (ten opzichte van 2016) af met bijna € 1,6 mln.  Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van de begrote lasten van circa € 1,7 mln. en een afname van de begrote baten van circa € 0,2 mln.
Het saldo van het product opvang en beschermd wonen neemt in de jaren daarna weer toe naar een niveau van € 64,9 mln. in 2018 tot € 65,9 mln. vanaf 2019.
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
In 2017 nemen de lasten af met € 1,7 mln. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • afname van € 2,6 mln. van het budget voor de decentralisatietaak Wmo beschermd wonen. De budgetten in de Stadsbegroting zijn nog gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2015 en zijn nog niet geactualiseerd met de bedragen die genoemd zijn in de meicirculaire 2016. Actualisatie van de begroting met de wijzigingen vanuit de meicirculaire vindt plaats met de Slotwijziging (jaarschijf 2016) en Zomernota 2017 (jaarschijf 2017 e.v.);
  • toename van de subsidiebudgetten met € 0,04 mln. Een hogere Rijksuitkering voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang maakt hier onderdeel van uit;
  • per saldo een toename van € 0,8 mln. vanwege een indexering van de budgetten, een herverdeling van de organisatiekosten en wijziging van de kapitaallasten.

Baten
In 2017 nemen de baten af met € 0,2 mln. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • afloop c.q. vermindering van de Rijksbijdragen voor de 'begeleiding van ex-gedetineerden', Medische Heroïne Behandeling en de 'Regeling voor Uitstapprojecten prostituees'. Per saldo nemen deze Rijksbudgetten af met 0,2 mln.

Vanaf 2018 nemen de baten verder af met € 0,1 mln. door het wegvallen van de Rijkssubsidie 'Regeling voor Uitstapprojecten prostituees'. Vanaf 2018 laten de baten een stabiel niveau zien van € 3,4 mln.

Lasten
Vanaf 2018 nemen de begrote lasten toe, voornamelijk door een stijging van de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen. In 2018 nemen de lasten hierdoor toe met € 1,4 mln. en in 2019 met € 1,1 mln. Ook hier geldt dat de bedragen in de begroting voor de IU sociaal domein nog gebaseerd zijn op de circulaires uit 2015. De bedragen vanuit de meicirculaire 2016 worden geactualiseerd met de Zomernota 2017.
Naast de toename van de lasten door de stijging van de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen, nemen de lasten vanaf 2018 toe met € 0,3 mln. door een hogere Rijksuitkering voor Vrouwenopvang (DU VO).