Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Publieke Gezondheid laat een dalend verloop zien. Dit komt vooral door de afloop van de projecten  'Gezond ouder worden'  in 2017 en 'Gezond in de stad (GIDS)'.

De analyse van de mutaties op baten en lasten is als volgt:

Lasten
In het jaar 2017 dalen de lasten met  € 1,5 ton, om vervolgens in 2018 nog eens met € 3,2 ton te dalen. De belangrijkste verklaringen voor deze mutaties zijn:

  • De taakstelling uit de PPN2014 voor 2017 van € 89.000 door het verminderen van huur voor huisvesting voor de jeugdgezondheidszorg.
  • De afloop van de projecten  'Gezond ouder worden'  in 2017 en 'Gezond in de stad (GIDS)' in 2018 zorgen voor een daling van de lasten voor gezondheidspreventie met € 75.000 in 2017 en  € 3,2 ton in 2018.
  • Indexering zorgt in 2017 voor een toename van het budget met € 1 ton.

Baten
Vanaf 2016 hebben we een inschatting van de compensabele BTW van de GGD structureel  toegevoegd aan de begroting.