Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Wat doen we?
Inclusieve wijknetwerken:We zetten in op samenlevingsopbouw, gericht op het ondersteunen van groepen, gemeenschappen en netwerken, zodat bewoners met eigen kracht en naar vermogen bijdragen aan gezamenlijke activiteiten voor iedereen. Vragen en ideeën van bewoners zijn leidend. We ondersteunen en versterken dit domein door het verstrekken van subsidies aan tal van kleine vrijwilligers, wijk- en buurtinitiatieven en met de inzet van professioneel welzijnswerk.

Informele zorg: We richten ons op het ondersteunen en ontlasten van zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Informele zorg en vrijwilligerswerk zijn het fundament van de inclusieve samenleving. We ondersteunen een aantal vrijwillige en professionele initiatieven op dit domein, onder meer de Hulpdienst Nijmegen, het Coördinatiepunt Mantelzorg, wijkproject Contact in Zicht en de Vrijwilligerscentrale.

Informatie en advies:  Door middel van negen fysieke Stips en de Info- en advieslijn bieden we informatie en advies ter bevordering van participatie en zelfredzaamheid aan in alle stadsdelen. De Info- en advieslijn is daarnaast tevens de centrale toegangspoort voor de sociale wijkteams geworden. In de Stips kunnen bewoners met al hun vragen terecht. Naast informatie en advies stimuleren de Stips ontmoeting en participatie.

Hulpverlening en coördinatie:De sociale wijkteams vormen de spil van onze wijknetwerken voor de uitvoering van de Wmo en  Jeugdzorg. Hun ondersteuning is gericht op het herstellen of bevorderen van zelfregie, benutten van het sociale netwerk, inzet van collectieve oplossingen en oplossingen op maat. Daarbij wordt ingezet op een betere samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg  en met de tweedelijns aanbieders van begeleiding en jeugdzorg. Met de sociale wijkteams wordt tevens een efficiëntere inzet van de Wmo-maatwerkvoorzieningen (hulp bij huishouden, hulpmiddelen, begeleiding etc.) bereikt.  Het doel is: hogere kwaliteit van zorg en ondersteuning en een grotere klant (burger-)tevredenheid.

Regie, dwang en drang: Sinds 2008 worden overlastveroorzakers en huishoudens met complexe meervoudige problemen begeleid door regieteams. Het hoofddoel van de regieteams is het verminderen van overlast in de wijk en ervoor te zorgen dat de huishoudens  meer grip krijgen op hun eigen situatie. Als het echt moet, organiseren de regieteams bemoeizorg met drang en dwang.

Wat gaan we in 2017 doen?
Vanuit het principe 'zo dichtbij mogelijk' is afgelopen jaren een wijkgericht model ontwikkeld voor kortdurende ondersteuning en coördinatie: de Stips, de Sociale wijkteams en de Regieteams, die alle drie nauw samenwerken met tal van partijen, zoals bewoners, huisartsen en  scholen. De afgelopen periode hebben we ingezet op samenhang en samenwerking tussen de grotere welzijnsinstellingen, de W4. Daarnaast neemt de W4 in toenemende mate een coördinerende en regisserende verantwoordelijkheid op zich in de Basisinfrastructuur Welzijn. De komende periode gaan we gezamenlijk  de uitvoeringsregie en uitvoeringsverantwoordelijkheid van de W4 verder versterken: de bestaande projectstructuren worden beëindigd en de organisatie van Sociale wijkteams en Stips gaat een vaste vorm krijgen.

Organisatie van de 0e en 1e lijns Welzijn
Hiertoe werken de W4 in 2017 aan de integratie van de werkvloer gericht op enerzijds burgerkracht en zelfredzaamheid met de focus op inclusie, preventie, vrijwilligerswerk, mantelzorg en samenlevingsopbouw (de zogenoemde 0e lijn Welzijn), en de integratie van de werkvloer gericht op zelfredzaamheid met de focus op het ondersteunen, versterken en het bieden van hulp aan bewoners en groepen die het 'net niet redden' (de 1e lijn Welzijn). Tevens breekt per 2017 een nieuwe subsidieperiode aan. We werken aan een nieuwe meerjarige overeenkomst met de beide nieuwe Welzijnspartijen, met als belangrijke aandachtspunten:
- het verbinden van de verschillende levensgebieden: vrije tijd, leren, werken, inkomen, wonen, zorg, etc.
- het verbinden van burgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals die samen werken in de wijk.
- toegankelijkheid van voorziening voor alle doelgroepen.
MEE Gelderse Poort biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. De cliëntondersteuning van MEE is in 2016 ingebed in de wijkgerichte basisinfrastructuur, in het bijzonder de Stips en de Sociale Wijkteams. Vanaf 2017 zal de subsidie aan MEE worden stopgezet, en wordt de huidige inzet voortgezet binnen de beide nieuwe welzijnsorganisaties.

Vrijwilligersbeleid
In 2016 is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd. De Vrijwilligerscentrale behoudt haar rol in de werving en bemiddeling van vrijwilligers en richt zich daarnaast op de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. We hebben een vrijwilligersfonds opgericht om vrijwilligersinitiatieven middels kleine budgetten te kunnen ondersteunen bij de waardering en werving van hun vrijwilligers. Daarnaast onderzoeken we samen met een netwerk aan organisaties in de stad hoe we het aanbod aan vrijwilligerswerk inzichtelijk kunnen maken en ontmoeting en kennisuitwisseling tussen organisaties kunnen bevorderen. Door middel van de maatschappelijke business case Maatjesprojecten brengen we in beeld wat de maatschappelijke effecten van de inzet van vrijwillige maatjes is en hoe we vanuit beleid hier op kunnen ondersteunen.Komende tijd werken we de ingezette maatregelen verder uit. Ook onderzoeken we hoe we kleine initiatieven breder bekend kunnen maken en hoe we knelpunten in de regelgeving voor vrijwilligersinitiatieven kunnen wegnemen.  

Ouderen
In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat we het belangrijk vinden dat oudere mensen door de bezuinigingen die gepaard gaan met de transities niet  minder deelnemen in de samenleving of gekort worden op hun noodzakelijke zorg en ondersteuning. Daarom zijn extra middelen gereserveerd om voldoende goede plekken voor dagbesteding in de wijken te kunnen aanbieden en te zorgen dat er gelegenheid is en blijft voor ontmoeting en activiteiten. Wij hebben met de huidige 8 aanbieders van basisdagbesteding (samenwerkend in het Netwerk Dagbesteding Ouderen Nijmegen) afspraken gemaakt voor de continuering van de basisdagbesteding in 2015 en 2016 voor ouderen met een lichte beperking. Voor 2017 zal het onderscheid tussen basis en specialistische dagbesteding worden opgeheven. Wij willen beide vormen van dagbesteding middels subsidiëring onderbrengen bij een beperkt aantal aanbieders. In de praktijk blijkt dat de meeste aanbieders beide groepen ouderen reeds bedienen in gemixte groepen. De opgave voor de aanbieders van dagbesteding is toe te werken naar een vraaggericht aanbod van dagbesteding in de wijk, goed aangesloten op de ontmoetingsactiviteiten, waarbij een goede spreiding en kwaliteit voorop staat.
De vier hobbycentra bieden oudere wijkbewoners een veilige plek voor ontmoeting en activiteiten. De Hobbycentra nemen in het aanbod van laagdrempelige ontmoeting en dagbesteding een belangrijke plek in, met name voor ouderen en mensen met een beperking. In 2016 is de resterende taakstelling van € 50.000 niet door gevoerd en dit wordt in 2017 en verder gecontinueerd. Tot slot zullen wij net als in 2016 kleine initiatieven met (eenzame) ouderen als doelgroep blijven ondersteunen.

Inloopfunctie GGZ
Het Zelfregiecentrum, het RIBW, Ixta Noa en Tandem Welzijn hebben met ingang van 2015 de opdracht gekregen een gezamenlijk netwerk van inloopvoorzieningen te realiseren. Uiteindelijke doel is zoveel mogelijk aansluiting bij de lokale welzijnsvoorzieningen. Hiervoor zijn in 2015 en 2016 al een aantal stappen gezet. Zo organiseren het Zelfregiecentrum en Ixta Noa samen iedere ochtend de inloop ‘Bij St. Joris op de thee’ en heeft het RIBW een inloop (gecombineerd met dagbesteding) bij het Oud Burgeren Gasthuis. In 2017 zal verdere doorontwikkeling plaats vinden door op meer locaties samenwerkingsverbanden dan wel combinaties met wijkactiviteiten op te zetten.

Mantelzorg
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering van mantelzorgers als alternatief voor het landelijke mantelzorgcompliment. Op basis van de wens van de Nijmeegse mantelzorgers zijn we in 2015 gestart met het verstrekken van een geldelijk bedrag van € 150 per jaar aan mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg leveren.  In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar het huidige Nijmeegse mantelzorgcompliment omdat de verstrekking van het compliment achter blijft bij de verwachte vraag onder inwoners. Op basis van de uitkomsten doen wij voorstellen voor aanpassingen in het compliment per 2017. Wij subsidiëren tevens het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning voor hun ondersteuningsactiviteiten aan mantelzorgers.