Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Welzijn neemt in 2017, ten opzichte van 2016, toe met € 0,3 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een afname van de begrote lasten van circa € 0,4  miljoen en een toename van de begrote baten van circa € 0,7 miljoen. Vanaf 2018 blijft het saldo van het product Welzijn op het niveau van circa € 16,6 miljoen.

Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
De grootste financiële wijziging doet zich voor op het deelproduct Sociale wijkteams. Een belangrijk deel van de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn wordt uitgevoerd door de sociale wijkteams. We werken hierin samen met de regiogemeenten. De sociale wijkteams leveren maatschappelijk werk (het ondersteunen van cliënten) en  vervullen de toeleidingfunctie naar zorg. In 2017 dalen de begrote lasten van de sociale wijkteams met  € 0,5  miljoen en in 2018 dalen de lasten met € 1,3 miljoen in verband met een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de Sociale wijkteams in 2016 en 2017. De tijdelijke uitbreiding is gericht op  de professionalisering van de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo en Jeugd.
De stijging van de begrote lasten op het deelproduct Informatie en advies in 2017 heeft ook te maken met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit bij de STIPS.

Baten
In 2017 dalen de baten voor de Sociale wijkteams als gevolg van het wegvallen van de provinciale middelen voor de transitie Jeugdzorg en AWBZ en doordat nog geen regionale bijdragen zijn begroot.
In 2016 en 2017 onttrekken we middelen uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de formatie van de Sociale Wijkteams en de STIPS.