Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 7,2

€ 3,8

rek. 2015

€ 7,8

€ 4,0

begr. 2016

€ 7,6

€ 4,4

begr. 2017

€ 7,3

€ 4,1

begr. 2018

€ 6,6

€ 2,5

begr. 2019

€ 5,9

€ 2,5

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Burgerzaken5,76,16,25,95,24,5
Dienstverlening1,51,71,41,41,41,4
7,27,87,67,36,65,9
Baten
Burgerzaken3,84,04,44,12,52,5
3,84,04,44,12,52,5
Saldo van lasten en baten-3,5-3,8-3,2-3,3-4,0-3,4

Om een goede publieksdienstverlening te kunnen organiseren geven we in 2017 in totaal € 7,6 miljoen uit.
Een groot deel van deze kosten betaalt de burger rechtstreeks door leges te betalen over het betreffende product of de kosten worden voor een klein deel gedekt door een rijksbijdrage. Hierdoor blijven de daadwerkelijke kosten voor de gemeente beperkt tot € 3,2 miljoen in 2017.

Lasten
De totale lasten in 2017 binnen dit programma zijn € 7,6 miljoen en dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • € 5,3 miljoen betreft doorberekening van de personele lasten van de afdeling Publiekszaken en de kosten voor de centrale overhead.
 • € 1,8 miljoen van dit bedrag moeten we afdragen aan het rijk (zijnde geïnde rijksleges).
 • € 0,3 miljoen hebben we aan extra budget nodig om een verkiezing te organiseren.
 • € 0,2 miljoen is nodig voor de overige kosten die samenhangen met de producten.

Baten
De totale inkomsten in 2017 binnen dit programma zijn € 4,4 miljoen en dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • € 4,1 miljoen betreft legesinkomsten (zowel rijksleges als gemeenteleges) van de producten Burgerzaken. Het gaat over leges bij rijbewijzen, uittreksels BRP, huwelijken, uittreksels Burgerlijke stand, reisdocumenten, VOG's en naturalisaties.
 • € 0,3 miljoen ontvangen we als doeluitkering van het Rijk voor de uitvoering van de RNI-taken (Registratie Niet Ingezetenen).

Ontwikkeling van de lasten
De lasten nemen in 2017 t.o.v. 2016 met € 0,2 miljoen af.

 • In 2016 was er sprake van enkele a-structurele budgetten nl. € 0,1 miljoen voor de verhuizing van de stadswinkel en € 0,3 miljoen voor de vernieuwing website.
 • Daarnaast zijn er in 2017 hogere afdrachten van de rijksleges te verwachten van € 0,2 miljoen.

In 2018 nemen de lasten t.o.v. 2017 met € 0,3 miljoen af door lagere kosten overhead (€ 0,1 miljoen) en een lagere afdracht van de rijksleges (€ 0,2 miljoen).

In 2019 nemen de lasten t.o.v. 2017 af met € 1,0 miljoen.

 • De lasten zijn € 1,4 miljoen lager door lagere afdracht van de rijksleges en hiermee samenhangende lagere overhead. Dit wordt veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar waardoor vanaf 2019 (t/m 2023) lagere aantallen reisdocumenten worden verstrekt.
 • Daarnaast zijn er in 2019 twee verkiezingen gepland t.o.v. één verkiezing in 2017) wat € 0,35 miljoen aan extra lasten verklaart.

In 2020 nemen de lasten t.o.v. 2017 met € 1,7 miljoen af.

 • Dit wordt voor wederom € 1,4 miljoen veroorzaakt door het effect van de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten.
 • Daarnaast zijn er in 2020 geen verkiezingen gepland wat ten opzichte van 2017 het resterende verschil van € 0,3 miljoen verklaart.

Ontwikkeling van de baten
De baten nemen in 2017 met € 0,4 miljoen toe vanwege hogere rijks- en gemeenteleges voor de reisdocumenten en rijbewijzen (i.v.m. hogere aantallen in 2017 t.o.v. 2016).
De baten nemen in 2018 vervolgens weer af met € 0,3 miljoen omdat de aantallen dan weer lager worden.
De grote daling vanaf 2019, met € 1,6 miljoen, wordt veroorzaakt door het effect van de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014, waardoor de legesopbrengsten lager worden.