Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Energiebesparing stad t.o.v. 2008 (gebouwde omgeving)

16,7 %

12%

14,5 %

17 %

18,5 %

20 %

 -

Megawatt/h duurzame energieopwekking

192.118

173.000

204.000

233.000

262.000

312.000

 -

Energiebesparing eigen organisatie t.o.v. 2008

14,3 %

11%

13,5 %

16 %

18,5 %

21 %

 -

Percentage corporatiewoningen met een energielabel B of beter

55%

70 %

85 %

100 %

 -

Aantal particuliere woningen energiezuiniger door Energieaanpak

2.372

1.950

vervalt

vervalt

vervalt

vervalt

 -

% dat in de woonbuurt vaak of soms geluidsoverlast door wegverkeer ervaart

24 %

<21%

<21 %

<21 %

<21 %

<21 %

 -

% dat in de woonbuurt vaak of soms stankoverlast ervaart

24 %

<20%

<20 %

<20 %

<20 %

<20 %

 -

Aantal km wegvak met overschrijding grenswaarde stikstofdioxide (NO2)

0 km

0km

0 km

0 km

0 km

0 km

 -

Tevredenheid over groen en water in %

69 %

72%

72 %

72 %

72 %

72 %

 -

Afname woonareaal zonder 0,5 hectare aaneengesloten groen en water binnen 300 meter

33 %

66%

100 %

 -

Stabiele restlevensduur rioolstelsel

0 %

0%

0 %

0 %

0 %

0 %

Realisatie 2015 indicator 4: Op dit moment voeren wij met alle corporaties gesprekken over nieuwe prestatieafspraken. De afronding hiervan vindt na de zomer plaats. Dan is er voor elke corporatie een volledig beeld wat betreft energielabels in 2015.

Het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2010-2014 is uitgevoerd conform planning. Aan de wettelijke Europese norm voor PM10 voldoen we al. In 2015 ging ook een wettelijke Europese norm voor PM2,5 gelden. Volgens prognoses voldoen we daar in 2015 aan. Indicator 8 'Aantal km met overschrijding grenswaarde van NO2' houden we bij omdat we in 2015 en daarna aan de wettelijke Europese norm voor NO2 moeten voldoen. Of we aan die norm voldoen kunnen we alleen uit berekeningen over 2015 met zekerheid concluderen. De resultaten die nodig zijn voor die berekeningen zijn pas in oktober 2016 bekend.
Een raadsvoorstel voor een roetambitie is in voorbereiding (gepland raadsbesluit september 2016) en aanvullende maatregelen bepalen we als we niet voldoen aan die norm. We verkennen en pakken kansen samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners voor een gezonde luchtkwaliteit. Zo nodig zullen we een indicator voor het volgen van roetbeleid toevoegen.

Indicator Regenwaterneutraliteit: Uit ons Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 komt de nieuwe indicator ‘verduurzamen waterketen’. We hanteren hiervoor de uitdrukking ‘Regenwaterneutraliteit’. Deze indicator meet onze ambitie dat een groeiend deel van Nijmegen (zowel openbaar als particulier areaal) is aangesloten op duurzame stelsels, uitgedrukt in het percentage van het totaal aantal aansluitingen. De ambitie is dat het percentage ‘niet-duurzame aansluitingen’ per jaar met 1 procentpunt van het totaal aantal aansluitingen daalt, gerekend exclusief de toekomstige nieuwbouw in Nijmegen-Noord, die ook duurzaam aangesloten wordt. Wij stellen daartoe per stadsdeel een specifiek ontwikkelingsperspectief op.