Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Cultuureducatie en amateurkunst

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60588

Amateurkunst

177

193

192

182

182

182

60589

Cultuureducatie

3.959

3.773

3.933

3.943

3.943

3.943

61281

Reg. Cult. educatie met kwaliteit

94

95

97

97

97

97

4.231

4.061

4.223

4.222

4.222

4.222

Baten

60733

Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst

0

7

7

7

7

7

0

7

7

7

7

7

Saldo van lasten en baten

4.231

N

4.054

N

4.215

N

4.215

N

4.214

N

4.214

N