Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

1 Indicatoren  economische structuur en vestigingsklimaat

 -

1.1 Prognose ontwikkeling Werkgelegenheid (aantal banen)

98.060

98396

99720

pm

pm

pm

 -

1.2 Waardering ondernemersklimaat

6,5

6,8

6,8

pm

pm

pm

 -

1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving

6,9

7,2

7,2

pm

pm

pm

 -

1.4 Leegstand kantoren

11,4 %

↓15,6%

↓11,4 %

pm %

pm %

pm %

 -

1.5 Prognose aantal banen binnen de clusters Health, EMT en Semiconductors

31.760

31.630

32.105

pm

pm

pm

 -

1.6 Aantal hotelovernachtingen

176518

153.300

175000

pm

pm

pm

 -

1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum

8,8 %

↓10,6*%

↓8,8* %

pm %

pm %

pm %

2 Indicatoren Werk

 -

2.1 Werkloosheid

12 %

12%

12 %

pm %

pm %

pm %

 -

2.2 Aantal kandidaten (uit bijstand) naar werk

742

600**

750

pm

pm

pm

 -

2.3 Aantal kandidaten aan het werk met loonkostensubsidie***

68

60

60

pm

pm

pm

* Gemiddelde zuivere leegstand kernwinkelgebieden van vergelijkbare kennissteden 2015: 8,9 %
** Bij deze doelstelling is omwille van de continuïteit ten opzichte van eerdere jaarstukken de doelstelling van 600 vermeld, in de praktijk werken we met de doelstelling van 750.
*** Dit betreft de tijdelijke loonkostensubsidie. De doelstelling van 60 in 2016 is gebaseerd op de afspraken uit het meer- en maatwerk. Daarnaast worden er nog ongeveer 30 trajecten tijdelijke loonkostensubsidie op basis van de meerwerkmiddelen van 2015 gerealiseerd. Bovendien kan Nijmegen jaarlijks rekenen op ongeveer 20 trajecten tijdelijke loonkostensubsidie uit de basisdienstverlening van het Werkbedrijf. Voor 2017 zijn nog geen afspraken over de inzet van meerwerk gemaakt, de doelstelling voor 2017 is dus onder voorbehoud van besluitvorming over meerwerk 2017 (besluit in najaar 2016).

1 Indicatoren economische structuur en vestigingsklimaat

  • Indicator 1.1 prognose ontwikkeling werkgelegenheid is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête(PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.2 de algemene waardering voor het ondernemersklimaat. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.3 de waardering voor de directe bedrijfsomgeving. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.4 het aantal m2's kantoren dat leegstaat en onmiddellijk beschikbaar is voor derden, uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2's kantoren. Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar.
  • Indicator 1.5 Prognose van het aantal banen binnen de clusters Energie en Milieu Technologie, Health en Semiconductors is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête(PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.6 Het aantal hotelovernachtingen.
  • Indicator 1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum. Dit is de zuivere leegstand binnen het kernwinkelgebied : uitsluitend het aantal m2’s detailhandel dat leegstaat uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2’s detailhandel in het kernwinkelgebied. Bron: Locatus.

2 Indicatoren Werk

  • Indicator 2.1 Werkloosheid drukt het aantal WW en ParticipatieWet-uitkeringen uit in een percentage van de Nijmeegse beroepsbevolking.
  • Indicator 2.2 Aantal kandidaten (uit de bijstand) naar werk.
  • Indicator 2.3 Het aantal kandidaten aan het werk met tijdelijke loonkostensubsidie (meerwerk Nijmegen).