Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 57,8

€ 9,4

rek. 2015

€ 48,8

€ 3,5

begr. 2016

€ 47,3

€ 2,9

begr. 2017

€ 44,3

€ 2,2

begr. 2018

€ 43,1

€ 2,2

begr. 2019

€ 42,8

€ 2,2

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Economie5,75,35,95,65,55,2
Werk52,143,541,538,837,637,6
57,848,847,344,343,142,8
Baten
Economie2,92,22,42,22,12,1
Werk6,51,30,50,00,00,0
9,43,52,92,22,22,2
Saldo van lasten en baten-48,4-45,3-44,4-42,1-41,0-40,6

Economie
Dit product omvat het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad. Voor het product Economie hebben wij in 2017 een bedrag van € 5,9 miljoen nodig om de doelstellingen, te weten het stimuleren van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigingsklimaat, te realiseren.

Een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat wordt bepaald door de fysieke bedrijfsomgeving. Hier besteden we € 1,5 miljoen (26%) van het beschikbare budget aan. Ook stimuleren we bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid door het verbeteren van de niet-fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen. Hier besteden we € 4,4 miljoen (74%) van het beschikbare budget aan.

Het begrotingssaldo van het product Economie bedraagt € 3,5 miljoen in 2017 en stijgt met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2016 als gevolg van centrale bijstelling van de apparaatskosten en rekenrente ter bepaling van de gemeentelijke kapitaallasten. Vanaf 2017 is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële ontwikkelingen in het begrotingssaldo, met uitzondering van de afloop van de tijdelijke middelen van € 0,3 miljoen voor de aanpak van leegstand in de binnenstad vanaf 2020.

Werk
De opdrachtverstrekking aan het Werkbedrijf binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vindt plaats vanuit het product Werk. Voor de uitvoering van genoemde wetten ontvangt de Gemeente Nijmegen respectievelijk € 11,3 mln en € 24,15 mln in het Gemeentefonds. Door middel van de dienstverleningsovereenkomsten met het Werkbedrijf laat gemeente Nijmegen - met behulp van beide budgetten - de uitvoering van re-integratie en sociale werkvoorziening door het Werkbedrijf verzorgen.

Het totaal volume aan lasten van het product Werk laat per saldo in de periode 2017-2020 een flinke daling van € 3,9 miljoen zien: van € 41,5 miljoen naar € 37,6 mln. De belangrijkste oorzaak voor deze verlaging van het budget is gelegen in de afname van het aantal SW-medewerkers: vanaf 2015 kan er niemand meer in de Wsw instromen en anderzijds vindt er een gestage uitstroom van Wsw-ers plaats, vanwege onder andere pensionering.

De ontwikkeling van de baten bij het product Werk laat vanaf 2016 geen noemenswaardige mutatie zien. De in de begrotingsjaren 2016 en 2017 blijkende opbrengsten hebben betrekking op de ESF-projecten VSO PRO en Werk is de Uitkomst.