Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

% VVE-geindiceerde 2/3 jarigen dat deelneemt aan peuterarrangement en kinderdagverblijf

95 %

95%

100 %

100 %

100 %

100 %

 -

Aantal brede scholen

18

25

25

25

25

25

 -

% leerlingen naar dichtbije basisschool

69 %

76%

78 %

80 %

 -

% gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn gedoordecentraliseerd

22,5 %

22,7%

25,8 %

27 %

 -

% uitbreidingen/renovatie

16,9 %

19,1%

25,4 %

25 %

 -

% VSVers VO Onderbouw

0,3 %

0,1%

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 -

% VSVers Vmbo bovenbouw

2,5 %

1,5%

1,0 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

 -

% VSVers havo/vwo bovenbouw

0,5 %

0,1%

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 -

% VSVersMbo niveau 1

39,7 %

22,5%

27,5 %

27,5 %

27,5 %

27,5 %

 -

% VSVers Mbo niveau 2

14,7 %

10%

9,5 %

9,4 %

9,4 %

9,4 %

 -

% VSVers Mbo niveau ¾

4,7 %

2,8%

 -

% VSVers Mbo niveau 3

3,6 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

 -

% VSVers Mbo niveau 4

2,8 %

2,8 %

2,8 %

2,8 %

Toelichting indicatoren:

Indicatoren 1-3
Deze eerste 3 indicatoren zijn gebaseerd op het oude vervallen beleid. Op basis van het nieuwe beleidskader Opvang & Onderwijs 2016-2021 zullen nieuwe indicatoren moeten worden vastgesteld. Vooralsnog zijn de indicatoren van het oude beleid opgenomen.

Indicator 4
(Vervangende) nieuwbouw berekend op basis van m2 BVO in % (cumulatief) in vergelijking met de start van de doordecentralisatie in 2008. Op basis van de aanvullende afspraken op de doordecentralisatie-overeenkomst is het uiteindelijke ambitieniveau voor nieuwbouw op nieuwe locaties in 2048 vastgesteld op 55% van de totale onderwijshuisvesting in Nijmegen.

Indicator 5
Het percentage van de nieuwbouwambitie is - in de huidige indicatoren - (nog) niet uitgesplitst naar nieuwbouw op huidige locaties en nieuwbouw op nieuwe locaties.
Uitbreidingen/renovaties berekend op basis van m2 BVO in % (cumulatief) in vergelijking met de start van de doordecentralisatie in 2008. Het uiteindelijke ambitieniveau is 45 % in 2048.
Bij het percentage uitbreidingen/renovatie is niet inbegrepen de nieuwbouw op huidige locaties.
Vanaf 2018 is nog geen planning bekend van nieuwbouw of renovatie van scholen.

Indicatoren 6-12
 In het convenant voortijdig schoolverlaten met het Rijk zijn afspraken gemaakt en normen vastgelegd, op basis van de landelijke meetsystematiek waarbij onderscheid gemaakt wordt per sector en opleidingsniveau voor het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Hierboven hebben wij de normen voor stad Nijmegen opgenomen. Het gaat om relatieve cijfers: voor de onderbouw VO bijvoorbeeld geldt dat de norm is dat er maximaal 0,1% nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn in schooljaar 2016/2017 (begrotingsjaar 2017). De vsv-cijfers over schooljaar 2015/2016 (begrotingsjaar 2016) worden bekend in de loop van schooljaar 2016/2017. Bij de indicator Mbo niveau 1 stijgt de norm van 2016 op 2017. Het Rijk heeft deze norm aangepast omdat het een kwetsbare doelgroep betreft. Daarnaast heeft het Rijk per 2017 de indicator voor Mbo niveau 3/4 gesplitst in twee aparte indicatoren, waarvan één voor niveau 3 en één voor niveau 4.