Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

Stad

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

7,5

0

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

7,6

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

0%

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

52,1 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

6,1 %

pm%

Nijmegen-Centrum

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

7,5

0

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,1

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

+

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

50,5 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

4,8 %

pm%

Oude stadswijken

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

6,9

+

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,6

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

+

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

28,9 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

9 %

pm%

Nijmegen-Nieuw-West

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

6,8

+

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,5

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

0

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

39,2 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

9,3 %

pm%

Hatert

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

6,5

+

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,3

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

0

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

34,8 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

10,6 %

pm%

Dukenburg

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

6,4

+

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,3

0

 -

Veilig voelen in eigen buurt

0

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

28,9 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

11,5 %

pm%

Lindenholt

 -

Bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat

6,7

+

 -

Sociale kwaliteit woonomgeving

5,2

+

 -

Veilig voelen in eigen buurt

0

 -

Sociaal economisch  perspectief % leerlingen in 3 havo/vwo

35,5 %

pm%

 -

Sociaal economisch  perspectief % P-wet

9 %

pm%

Het bereiken van onze doelstellingen wordt gemeten via de stads- en wijkmonitor en vertaald in 4 indicatoren:

1. verbeteren van de leefbaarheid
2. sociale cohesie
3. veilig voelen in eigen buurt
4. sociaal-economisch perspectief

Deze stads- en wijkmonitor komt om de twee jaar uit, de laatste in 2015. Omdat het jaar 2016 niet apart wordt gemeten, geven we een prognose voor de periode 2015-2017. Bij de jaarrekening van 2017 kunnen de verwachte resultaten worden getoetst aan de dan bekende gegevens over 2017.

Elke Nijmeegse wijk heeft zijn identiteit en betekenis voor de stad, met eigen kansen en opgaves. Over het algemeen kennen de Nijmeegse wijken een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waarbij Nijmegen West (m.n. Biezen/Wolfskuil) duidelijk in opkomst is en Nijmegen Noord steeds meer betekenis krijgt voor de stad. Niettemin blijven er leefbaarheidsrisico’s bestaan in een aantal deelgebieden door de concentratie van kansarme groepen, de zwakke instroom in huurcomplexen (lage ses waardes, geringe stijgingskansen en afwijkende leefstijl of woonoverlast) en door woningsplitsing en verkamering (verminderde betrokkenheid, geluidsoverlast en parkeerdruk). We zien dat terug in de scores op de indicatoren voor de aandachtsgebieden in Hatert en in Dukenburg. Gezien de hardnekkigheid van deze problematiek en het zogenoemde waterbed effect (door herstructurering vertrekken sociaal zwakkere groepen naar andere wijken) verwachten we dat deze scores niet substantieel verbeteren.  

1. Indicator Verbeteren leefbaarheid

Deze ambitie drukken we uit in de indicator 'bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat’ en de indicator rapportcijfer woonomgeving.

Bewonerswaardering woon- en leefklimaat (schaalscore evaluatie buurt)

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling o.b.v. trends 2015-2017

Nijmegen

7,5

7,6

7,5

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

7,3

7,3

7,5

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,8

6,8

6,9

+

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,8

6,9

6,9

0

Aandachtsgebied Hatert

6,7

6,9

6,5

0

Aandachtsgebieden Dukenburg

6,4

6,8

6,4

0

Aandachtsgebieden Lindenholt

6,5

6,7

6,7

0

NB: Een schaalscore is niet hetzelfde als een rapportcijfer: bij een schaalscore worden de reacties (tussen ‘helemaal oneens’ en ‘helemaal eens’)  op een aantal stellingen uit de burgerpeiling (de waardering voor het wonen in de buurt, de eventuele (dringende) wens om uit de buurt te verhuizen en de gehechtheid aan de buurt) opgeteld en vertaald tot een score van 0-10. Als veel mensen steeds het meest positieve antwoord geven schuift de score richting de 10.  

rapportcijfer woonomgeving

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling
o.b.v. trends
 2015-2017

Nijmegen

7,3

7,5

7,6

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

7,4

7,5

7,6

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,8

7,0

7,1

+

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,9

7,0

7,1

0

Aandachtsgebied Hatert

6,9

7,2

6,8

0

Aandachtsgebieden Dukenburg

6,8

6,9

6,8

0

Aandachtsgebieden Lindenholt

6,9

7,0

6,8

0

NB: Het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren van 15 jr. en ouder hebben gegeven aan de eigen woonomgeving.

2. Indicator Sociale Cohesie

Deze ambitie drukken we uit in de indicator  ‘schaalscore evaluatie sociaal klimaat’.

Schaalscore
Sociale kwaliteit woonomgeving

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling
o.b.v. trends 2015-2017

Nijmegen

5,9

5,9

5,8

0

Aandachtsgebieden
Nijmegen Centrum

4,9

4,8

5,1

0

Aandachtsgebieden oude
stadswijken

5,6

5,5

5,6

0

Aandachtsgebieden Nieuw West

5,3

5,5

5,5

+

Aandachtsgebied Hatert

5,4

5,8

5,3

+

Aandachtsgebieden Dukenburg

5,3

5,6

5,3

+

Aandachtsgebieden Lindenholt

5,1

5,4

5,2

+

NB: Een schaalscore is niet hetzelfde als een rapportcijfer: bij een schaalscore worden de reacties (tussen ‘helemaal oneens’ en ‘helemaal eens’) op een aantal stellingen uit de burgerpeiling (kennen de mensen in de buurt elkaar, hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om, de saamhorigheid in de buurt en de mate waarin mensen zich thuis voelen bij anderen in de buurt) opgeteld en vertaald tot een score van 0-10. Als veel mensen steeds het meest positieve antwoord geven schuift de score richting de 10. Dat de gemiddelde schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving niet heel hoog uitpakt komt dus omdat een groot deel van de respondenten het noch eens, noch oneens is met de stellingen.

3. Indicator Onveilig voelen in eigen buurt

Deze ambitie drukken we uit in de indicator ‘% onveilig gevoel buurt’.

% onveilig gevoel buurt

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling
o.b.v. trends 2015-2017

Nijmegen

19%

18%

17%

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

26%

27%

22%

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

23%

26%

21%

0

Aandachtsgebieden Nieuw West

26%

25%

22%

0

Aandachtsgebied Hatert

25%

25%

29%

+

Aandachtsgebieden Dukenburg

30%

24%

25%

+

Aandachtsgebieden Lindenholt

23%

24%

22%

0

NB: percentage Nijmegenaren van 15 jr. en ouder dat heeft aangegeven zich soms of vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. een + bij ontwikkeling betekent hier een afname van het % onveiligheidsgevoel

4. Indicator Sociaal-economisch perspectief

Vanuit het programma wijken kunnen we op beperkte schaal een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-economische situatie van mensen. We hebben hier immers te maken met problematiek waarvoor niet alleen andere beleidsterreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs maar ook andere schaalniveaus dan de wijk (de stad, regio, landelijk) aan zet zijn. We monitoren in ieder geval de ontwikkelingen in de zwakkere wijken en buurten op dit vlak en we houden daar sterker een vinger aan de pols. De indicatoren bestaan uit het percentage leerlingen op havo/vwo en het percentage uitkeringen van de WWB.

Het sociaal-economisch perspectief in Nijmeegse aandachtsgebieden toont zich kwetsbaar, maar lijkt stabiel. Net als in Nijmegen als geheel is het onderwijsniveau (op basis van het % leerlingen in HAVO/VWO) in de aandachtsgebieden ten opzichte van de vorige periode licht gedaald . Het percentage WWB’s daarentegen is in alle wijken opvallend gedaald.
In Nijmegen-Centrum ligt het sociaal-economisch perspectief beduidend gunstiger dan in de andere aandachtsgebieden.

% leerlingen 3HAVO/VWO in 3e leerjaar

2008/ 2010

2011/ 2013

2014/2016

Nijmegen

44,7%

51,9%

50,5%

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

42,9%

47,3%

47,1%

Aandachtsgebieden oude stadswijken

20,0 %

29,9%

28,4%

Aandachtsgebieden Nieuw West

31,2%

44,7%

34,6%

Aandachtsgebied Hatert

20,5 %

43,7%

32,0%

Aandachtsgebieden Dukenburg

21,7%

32,8%

28,2%

Aandachtsgebieden Lindenholt

27,4 %

33,0%

33.5%

% WWB in 15-65 jr

2009

2012

2014

2015

Nijmegen

4,3 %

5,3 %

6,1%

5,5%

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

3,9%

4,7%

4,8%

4,6%

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,9%

8,1 %

9,0%

8,0%

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,3 %

7,8 %

9,3%

8,0%

Aandachtsgebied Hatert

6,7%

8,6 %

10,6%

9,5%

Aandachtsgebieden Dukenburg

7,5 %

9,1 %

11,5%

10.4%

Aandachtsgebieden Lindenholt

5,5 %

7,3 %

9,0%

+1,8